SBG052 - Planning, Management and Evaluation of Development Projects

Semestre 1 - Només convalida

Sistema d'avaluació

Criteris de superació