SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 300
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

200 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE1 - Redactar informes de forma precisa i professional aplicant els coneixements adquirits en el camp de la biotecnologia agrària.

CE2 - Integrar els coneixements de la biotecnologia mediambiental i la producció agrícola per a solucionar problemes complexos de manera eficaç.

CE3 - Generar i divulgar coneixement científic de forma oral i escrita, en castellà, en públic tant especialitzat com no especialitzat.

CE4 - Saber organitzar el treball d'un laboratori de l'àmbit biotecnològic de forma adequada i amb seguretat.

CE5 - Formular hipòtesi de treball, integrant resultats experimentals i informació científica, per a poder planificar protocols experimentals i solucionar problemes biotecnològics concrets.

CG01 - Aplicar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació.

CG02 - Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi en la resolució de problemes.

CG03 - Tenir capacitat de descripció, quantificació, anàlisi, avaluació de resultats experimentals i establiment de conclusions coherents.

CG04 - Tenir capacitat d'iniciativa, d'integració, de presa de decisions, de col·laboració i de potenciació de la discussió crítica en l'àmbit del treball en equip.

CG05 - Reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes importants d'índole científic, social o ètic.

CG06 - Ser capaç de col·laborar amb grups interdisciplinaris.

CG07 - Ser capaç d'utilitzar el mètode científic, saber organitzar i planificar experiments amb rigor metodològic i comprendre i entendre les limitacions que té l'aproximació experimental.

Resultats d'aprenentatge

Analizar de forma crítica la literatura científica y la tecnología disponible, y su aplicación a trabajos de investigación específicos.

Aplicar diferentes técnicas experimentales y métodos de trabajo que sean de utilidad en la obtención de productos de interés biotecnológico en agrobiotecnología.

Diseñar experimentos que, cuando sea pertinente, tengan un adecuado planteamiento estadístico.

Saber analizar y sintetizar los resultados de investigación y a transmitirlos de forma oral y escrita.

Utilizar con destreza modelos y técnicas avanzadas de aplicación en agrobiotecnología.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16