SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació

L'avaluació serà continuada i s'efectuarà sumant els punts de les diferents activitats proposades pel professorat. Cada una de les activitats s'avaluarà de manera independent, i cada una tindrà un valor diferent. La nota final de l'alumnat es calcularà com es detalla a continuació:

Examen de teoria: Valdrà fins a 5 punts i consistirà en un examen escrit de preguntes sobre la totalitat dels continguts teòrics de l'assignatura. Per a superar-lo cal obtenir una puntuació mínima de 2,5 sobre 5. El sistema de recuperació d'aquesta part del temari serà un examen anàleg al descrit.

Avaluació contínua:

- Exàmens de pràctiques: Valdran fins a 1,5 punts, i consistiran en un examen escrit a base de preguntes breus sobre la pràctica, o bé un informe, segons el tipus de pràctica. Per a superar cada examen/informe, caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10. El sistema de recuperació d'aquesta activitat serà un examen escrit sobre les pràctiques no superades on caldrà obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10.

- Seminari: La part d'exposició i resum tindrà un valor de fins a 1,5 punts. El professorat concertarà cita amb l'alumnat per a realitzar una tutoria on s'avaluarà el grau de preparació del treball. Posteriorment, es farà una presentació en Powerpoint.

- Tutories: Estaran relacionades amb els treballs de curs i els horaris quedaran fixats per a cada grup d'estudiants en funció del treball a realitzar. Els resultats d'aprenentatge demostrats en la tutoria tindran un valor màxim de 0,25 punts. No obstant això, també es poden pactar tutories si l'alumnat prepara alguna activitat lliure.

En aquest apartat també s'avaluaran altres activitats com les preguntes en l'aula virtual i altres activitats relacionades amb publicacions cientificotècniques, llibres, documentals, notícies, etc., relacionats amb els continguts teoricopràctics de l'assignatura. D'aquestes tasques lliures, l'alumnat podrà realitzar un màxim de dues, que tindran un valor màxim de 0,75 punts i que, en cap cas, serviran per a aprovar l'assignatura.

- Treball coordinat: S'englobarà dins del temps de pràctiques de laboratori i del temps de treball independent de les assignatures implicades (aplicacions biotecnològiques dels marcadors moleculars; cultiu in vitro i biotecnologia; millora genètica de la qualitat; regulació de l'expressió gènica i bioestadística). El treball es realitzarà amb dos grups de plantes de tomaca a les quals s'aplicaran dos tipus de fertilització nitrogenada (controls amb fertilització normal i plantes exposades a un excés de fertilització nitrogenada). S'avaluaran analíticament característiques de qualitat interna (organolèptica o nutritiva/funcional) en ambdós grups de genotips i s'utilitzaran marcadors moleculars per a la detecció de gens relacionats amb característiques de qualitat. A més, ambdós grups de plantes s'inocularan amb un virus que pot provocar importants pèrdues econòmiques (ex: ToMV) per a, posteriorment, realitzar un sanejament d'aquest material vegetal. Es comprovarà el grau d'èxit del sanejament per mitjà de marcadors moleculars del virus comunament utilitzats per a detectar-los en sanitat vegetal. Finalment, es mesurarà l'expressió del gen NRT2.3 en aquestes plantes per a veure la regulació deguda a l'excessiva fertilització nitrogenada i la seua relació amb la infecció vírica. També es realitzarà la corresponent anàlisi bioestadística dels resultats obtinguts.

Aquest treball coordinat tindrà un valor màxim d'1 punt.

En el cas que un o una estudianta no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, es preveu la possibilitat que repetisca la o les parts suspeses, o que s'examine dels continguts de tot el temari, incloent-hi les pràctiques. En aquest cas, per a superar la matèria, caldrà obtindre una nota mínima de 5 sobre 10.

Es considerarà com a presentat a la convocatòria qualsevol estudiant o estudianta que s'haja examinat almenys de teoria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16