Sistema d'avaluació

Proyectos

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

La/L'estudiant superarà l'assignatura quan obtinga almenys una qualificació quantitativa de cinc punts en l'avaluació del Tribunal Avaluador.