SRM035 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Dret, Igualtat i Discriminació

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

A) L'estudiantat ha de participar de manera efectiva en les tutories. 
 
B) L'estudiantat ha d'obtenir almenys una qualificació quantitativa de 16,67 punts en cadascuna de les tres àrees científiques -Dret públic, Dret privat i Dret del treball.