Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

70%

Entrevista de tutorización

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

10%

Criteris de superació

a) L'assignatura es considerarà superada amb l'obtenció d'una avaluació de 5 sobre 10.

b) El sistema d'avaluació es basa en un 70% assignat al treball final, un 10% a una prova tipus test i un 20% a entrevista de tutorització. Aquesta última es pot realitzar via l'Aula Virtual, videotutoria, correu electrònic o participant en el fòrum. Les proves necessàries perquè l'estudiant o estudianta es considere presentat en l'assignatura les constitueixen l'entrega del treball final i la realització del test. L'entrevista de tutorització és voluntària.

c) En general, els criteris d'avaluació són:

- Claredat i coherència en l'estructuració de les idees.
- Justificació de les afirmacions.
- Elaboració personal i crítica.
- Domini de la terminologia.
- Adequació de les cites i dels comentaris bibliogràfics.

En qualsevol cas, durant el període de durada del curs, es penjarà en l'Aula Virtual una rúbrica detallada d'avaluació.