Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

70%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura no requereix haver assolit uns mínims en cadascuna de les diferents parts avaluables.

- És imprescindible la participació, amb aportacions, d'almenys tres vegades en el fòrum perquè es puga avaluar aquesta part. És a dir, per sota de tres aportacions a la valoració serà de zero punts i a partir de tres començarà a ser considerada fins a arribar a un màxim de 0,5 punts (5% del total de la qualificació).

- S'han d'entregar dos treballs, un per cadascuna de les parts en què es divideix aquesta assignatura. Aquests treballs poden prendre la forma d'exercicis pràctics, comentaris, anàlisi i reflexió sobre algun dels aspectes més rellevants del programa, etc. La valoració del conjunt dels dos treballs és de 2,5 punts (25% del total de la qualificació).

- Finalment, cal fer un examen final. La seua valoració serà de 7 punts (el 70% del total de la qualificació).

La nota final serà la suma de les qualificacions obtingudes en els tres apartats anteriors. Per a superar l'assignatura la suma de les qualificacions obtingudes en els diferents apartats anteriorment esmentats ha de ser de 5 punts o més.

 

No és imprescindible haver entregat les activitats per a poder accedir a l'examen. Però és important, que l'alumnat tinga en compte que si entrega l'examen i obté una qualificació que suposa superar l'assignatura (nota igual o superior a cinc) i no ha entregat les activitats, la nota que apareixerà en el seu expedient serà la de l'examen. En altres paraules, no podrà entregar les activitats en la segona convocatòria per a “pujar nota”.