SBC039 - Lèxic i Neologia: Factors Socioculturals del Canvi Lingüístic

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Prova escrita sobre el contingut de la matèria: 7 punts d'un total de 10. S'exigeix un 3,5 per a superar la prova escrita.

Entrega d'un treball consistent en la realització de tres exercicis pràctics relacionats amb els continguts teòrics: 3 punts d'un total de 10. La nota del treball se suma a la puntuació obtinguda en la prova escrita. Globalment s'ha d'aconseguir un 5 sobre 10.

Ambdues proves són necessàries per a considerar-se presentat o presentada en la convocatòria.