SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

90%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l'assignatura és 5/10.

El treball final de màster serà avaluat per un tribunal constituït per a tal fi. Aquest tribunal, a proposta de la Comissió de Màster corresponent, estarà format per tres membres especialistes en l'àmbit de recerca del màster, i serà aprovat per la Comissió de Postgrau del Departament en el mes de maig. El tribunal emetrà una qualificació numèrica (entre 1 i 10).

L'estudiant haurà de realitzar una defensa pública del treball final (presencial o per videoconferència). L'acte de defensa consistirà en una exposició pública del treball final de màster per part de l'estudiant (10 minuts) i un torn de preguntes per part dels membres del tribunal (10 minuts).

La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a la superació de l'assignatura.

B) L'estudiant haurà de presentar el treball final de màster i realitzar la defensa pública per a considerar-se com presentat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16