Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Aplicar i analitzar mètodes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançades.

CE02 - Integrar i comunicar sistemes heterogenis.

Resultats d'aprenentatge

RCO03 - Explotar la multiplicidad para aumentar las capacidades de percepción y aprendizaje.

RCO02 - Planificar y distribuir tareas.

RCO01 - Gestionar de forma eficiente un equipo de robots.