Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

Un estudiant es considerarà presentat a una convocatòria quan almenys present un lliurament. Per superar l'assignatura és necessari realitzar tots els lliuraments, i que aquestes estiguin qualificades com a aptes. La nota final s'obté de la mitjana de la qualificació numèrica (0-10) de cadascuna dels lliuraments. Opcionalment, l'estudiant pot llegir i comentar un article científic, d'entre els proposats pel professor, que pot incrementar la seva qualificació fins a 1 punt com a màxim. Els estudiants que no hagin superat l'assignatura en primera convocatòria, podran recuperar els lliuraments no superats en la segona convocatòria.