Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

15%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

Un estudiant es considerarà presentat quan almenys present un treball. Per a superar l'assignatura és necessari realitzar tots els treballs, i que estos estiguen qualificats com aptes. La nota final s'obté per mitjà de la proporció següent:
 
40% qualificació del treball teòric.
40% qualificació mitjana dels treballs pràctics.
5% presentacions orals.
15% participació en seminaris i debats.
 
Seran recuperables en segona convocatòria els treballs teòrics i pràctics.