Sistema d'avaluació

Realización de Trabajos

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir com a mínim la qualificació d'aprovat (5) en l'examen escrit. 

Perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria ha d'assistir a l'examen escrit. 

Estratègies per recuperar suspensos: 

Els alumnes que suspenguin l'examen hauran de tornar a examinar-se durant el període de recuperació establert per l'adreça del master. 

Els alumnes que suspenguin el treball hauran de presentar un nou treball que compleixi els requisits mínims per obtenir la qualificació d'aprovat.