SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. -Imputabilitat, culpabilitat i causes que les exclouen. Anomalia o alteració psíquica. Intoxicació plena. Alteracions en la percepció. Minoria d'edat. Por insuperable.
 
 
 
2.- La punibilitat. Les excuses absolutòries. Les condicions objectives de punibilitat. Circumstàncies atenuants eximent i agreujants. Circumstància mixta de parentiu.
 
 
 
3.- Les causes d'exclusió de l'antijuridicitat: les causes de justificació. Legítima defensa. Estat de necessitat. Obrar en compliment d'un deure o en l'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec.
 
 
 
4.- Delictes. Classes de delictes. Dol i imprudència. L'error. Classes d'error. Conseqüències jurídiques.
 
 
 
5.- Forma d'intervenció delictiva. La conspiració, la proposició i la provocació per a delinquir. La temptativa i els actor preparatoris punibles. El delicte impossible.
 
 
 
6.- La responsabilitat civil derivada de la infracció penal i les costes processals.
 
 
 
7.- Extinció de la responsabilitat criminal. La cancel·lació d'antecedents penals.
 
 
 
8.- Responsabilitat penal de les persones jurídiques. Penes i criteris de determinació. Responsabilitat civil.
 
 
 
9.- El Dret penal de menors: Principis informadors de la Llei 5/2000, de 12 de gener, de Responsabilitat Penal del Menor. Responsabilitat penal dels menors i mesures compreses en la Llei.
 
 
 
10.- La jurisdicció com a pressupòsit del procés: jurisdicció penal ordinària. Competència objectiva i funcional. Aforaments i privilegis processals. La competència territorial. La competència per connexió. Recusació i inhibició.
 
 
 
11.- Tipus de procediment: sumari, procediment abreviat. Procediment per a l'enjudiciament ràpid de determinats delictes. Processos davant del tribunal del Jurat, juí de faltes.
 
12.- Incoació del procés: denuncia; querella; atestat; incoació d'ofici. La investigació preprocessal. La investigació pel Ministeri Fiscal. Les actuacions de la Policia Judicial. Primera intervenció de l'advocat en centres policials i judicials.
 
 
 
13.- Pericials durant la instrucció, cases de pericials, nombre de pèrits en funció del tipus de procediment, causa i formeu de recusació dels pèrits.
 
 
 
14.- Mesures cautelars personals. Detenció i presó provisional. La llibertat provisional i altres mesures cautelars personals. El procediment de “habeas corpus”. Mesures cautelars reals: Conservació dels efectes i instruments del delicte. Assegurament de responsabilitats pecuniàries: fiances i embargaments.
 
 
 
15.- Incidents de nul·litat d'actuacions.
 
 
 
16.- Sobreseïment o transformació de la causa.
 
 
 
17.- Les qualificacions provisionals de les parts. Conformitat de l'acusat.
 
 
 
18.- El juí oral en els distints procediments penals. Assistència de l'acusat al juí oral. Efectes de la inassistència. Interrogatoris en juí.
 
 
 
19.- La prova. Mitjans de prova. Proposició, admissió o denegació; prova anticipada; proposició en l'acte del juí; prova acordada “ exofici”. Interlocutòria d'admissió de prova: elements determinants institutriu actuacions davant de la denegació de proves.
 
 
 
20.- Informa final del juí; contingut i possibilitats de variació respecte de les conclusions provisionals.
 
 
 
21.- La sentència. Recursos, execució de sentència i alternatives a l'ingrés a la presó.
 
 
 
22.- Execució de les penes. Suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat. Llibertat condicional.
 
 
 
23.- Mesures de seguretat: Duració de la mesura de seguretat d'internament. Concurrència e pena i mesures de seguretat.
 
 
 
24.- Jutjats de violència sobre la dona. Especialitats processals. Mesures judicials de protecció i de seguretat de les víctimes.
 
 
 
25.- Compliment de condemnes. Indult, refoses, revisions de condemna.
 
 
 
26.- Responsabilitat penal i responsabilitat civil en els procés penals.
 
 
 
27.- Delictes contra les persones: delictes contra la vida; violència de gènere; delictes contra la llibertat sexual.
 
 
 
28.- Delictes contra el patrimoni i delictes socioeconòmics: afanades i robatoris. Defraudacions. Insolvències punibles.
 
 
 
29.- Delictes de tràfic de drogues.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16