SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAX003 - Habilitats Bàsiques Metodològiques (1): Tècniques d'Avaluació/Planificació de la Intervenció i de la Motivació

Anual

Sistema d'avaluació

Treball autònom (part pràctica)

50%

Treball autònom (part teòrica)

25%

Examen

15%

Activitats i pràctiques dirigides en l'aula

10%

Criteris de superació

Continguts Teòrics:

Per a superar la part teòrica de l'assignatura el/l'alumne/a haurà d'aconseguir un 50 % de la qualificació en cadascuna de les activitats d'avaluació següents:

  • Examen: 1.5 sobre 3 punts

  • Activitats i pràctiques dirigides en aula virtual (forums de discussió):1 punt sobre 2

  • Treball autònom (individual o grupal): 2.5 sobre 5 punts

Si s'aconsegueix aquest percentatge en cadascuna d'aquestes activitats es ponderaran les qualificacions obtingudes i se sumaran per a obtenir la qualificació de la part teòrica. Per a aprovar aquesta part s'ha d'obtenir, en aquesta qualificació, una puntuació igual o superior a 5 (sobre 10).

Perquè un/a alumne/a puga ser avaluat/a, és OBLIGATORI I VINCULANT LA PARTICIPACIÓ EN ELS FÒRUMS DE DISCUSSIÓ. En aquest sentit, es consideraran com NO PRESENTATS, en la 1ª convocatòria oficial, a aquells/as estudiants que incomplisquen el punt de “Participació en els fòrums”.

 

Continguts Pràctics:

Per a superar la part pràctica de l'assignatura el/l'alumne/a haurà d'obtenir 5 sobre 10 punts en el treball autònom o activitats pràctiques propostes (individual o grupal).

Per a aprovar l'assignatura s'han d'aprovar per separat les 2 parts (teòrica i pràctica) de l'assignatura.
Es considerarà que el/l'alumne/a ha esgotat una convocatòria quan participe en els fòrums, i/o realitze l'examen i/o present l'activitat del treball autònom.

 

Realització fraudulenta de proves d’avaluació

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16