SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc de Biofísica

1. Electricitat

- Càrrega elèctrica, corrent i potencial.

- Components.

- Circuits i lleis de Kirchoff.

2. Electrònica.

- Elements actius.

- Semiconductors i díodes.

- Amplificadors en electrofisiologia.

3. Electroquímica

- Doble capa elèctrica.

- Processos electrocinètics.

- Potencials d'unió líquida.

- Potencial de membrana.

- Elèctrodes.

4. Anàlisi de soroll

- Filtres.

- Conversió de senyal.

- Estimació de paràmetres cinètics.

Bloc de Dispositius fotovoltaics i optoelectrònics

          Aplicació de l'espectroscòpia d'impedància a la caracterització de dispositius fotovoltaics.

Bloc de Fotònica

1. Fonts de llum.

- Radiació làser i coherència espacial i temporal.

- Fonts espectrals.

- Làsers (de gas, díodes, d'estat sòlid, etc.).

- Leds.

2. Elements d'un sistema òptic.

- Espills.

- Lents.

- Prismes.

- Xarxes de difracció.

- Elements de polarització: làmines retardadores, polaritzadors.

3. Materials òptics.

- Quars, BK7, SF11, etc.

- Recobriments òptics.

- Manteniment i neteja d'elements òptics.

4. Muntatges òptics.

- Processadors de Fourier: 4f, Joint Transform Correlator.

- Interferòmetres.

- Microscòpia.

- Òptica adaptativa.

5. Dispositius.

- Fotodíodes, fotomultiplicadors, càmeres.

- Choppers, Moduladors acustòptics, Moduladors espacials de llum, lents programables, Aïllants òptics, etc.

- Sensors i transductors.

- Control informàtic d'instruments.

6. Tractament numèric de senyals òptics i imatges.

- Programació bàsica en Matlab.

- Convolució, corelació.

- Simulació de la propagació de la llum: transformades de Fourier i de Fresnel.

- Generació d'hologrames per ordinador.

- Reconstrucció digital d'hologrames.

- Tractament de la polarització: formalismes de Jones i de Stokes.

Bloc de Química-física quàntica (Sòlid ordenat)

1. Estratègies d'integració numèrica d'equacions diferencials d'autovalors.

- Mallat d'integració. Discretització de la derivada.

- Mètodes iteratius: mètode del tir.

- Mètode de les diferències finites. Fórmules de tres punts per a la derivada. Extrapolació de Richardson: fórmules de cinc o més punts.

- Simetria i condicions frontera. Imposició de simetries com a estratègia d'estalvi computacional.

2. Aplicació a la resolució de problemes senzills.

- Models simples amb solució analítica contrastable: Partícula en la caixa. Oscil·lador harmònic. Partícula confinada en un disc de potencial.

- Barreres finites de potencial: modelització de l'enllaç químic. Efecte túnel i hibridació d'orbitals atòmics. Dinàmica d'estats no estacionaris: mobilitat electrònica.

- Xarxa finita unidimensional. Adaptament múltiple de pous de potencial.

- Xarxa infinita unidimensional. Condicions frontera periòdiques. Teorema de Bloch. Càlcul de bandes. Càlcul de masses efectives.

- Modelatge d'heteroestructures. Aproximació de massa efectiva i funció envoltant.

- Camps magnètics externs. Termes lineals i quadràtics del camp. Nivells de Landau. Efecte Aharonov-Bohm.

- Doblegat de bandes. Superposició commensurable de potencials periòdics: modelització de superxarxes. Minigaps i minibandes. Papallona d'Hofstadter.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16