Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

20%

Criteris de superació

 

Proves escrites (80% de la nota final)

1. Es resoldrán exercicis i problemes relacionats amb les unitats temàtiques de la 1 fins a la 7. La puntuació aconseguida en la resolució d'aquesta prova escrita constituirà el 80% de la nota total de l'assignatura.

Per superar l'assignatura l'estudiant ha d'obtenir un 5 sobre 10 a la prova escrita.

2. Resolució de problemes (20% de la nota final). L'estudiante deurà resoldre pel seu compte els problemes indicats  pel professor, que seràn entregats en les dades acordades.  La puntuació aconseguida en la resolució d'aquesta prova escrita constituirà el 20% de la nota total de l'assignatura. La resolució de problemes es correspón amb "l'elaboració de treballs acadèmics".

Sistema de recuperació. En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de problemes (20% de la nota total), i l'estudiant deurà examinar-se de la prova escrita (80% de la nota total).

Es considerarà presentat aquell alumne que haja presentat alguna prova escrita.