SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Entre les diferents modalitats possibles de TFM s'assenyalen les següents:

1. IMPLEMENTACIÓ, AVALUACIÓ I MILLORA D'UNA UNITAT DIDÀCTICA

Consistirà en un disseny curricular fonamentat, centrat en una unitat didàctica de l'especialitat cursada, que podrà ser assajada a l'aula durant el període de Pràcticum en centres i avaluada sota la supervisió del tutor del centre, el director de TFM universitari i els companys del Pràcticum. Aquesta unitat didàctica, per tant, haurà de respondre als requeriments següents:

a) fonamentació d'aquesta unitat mitjançant l'aportació rellevant i actualitzada de documents que versin sobre la temàtica triada i sustentada en aportacions d'investigació científic-didàctica,

b) justificació d'aquesta unitat, atenent la legislació vigent (Reials Decrets d'Ensenyaments Mínims, Decrets i Ordres) i altres aspectes psicopedagògics i didàctics que justifiquin la seva inclusió en el currículum d'aquesta etapa, cicle i / o curs, etc.

c) elements de la unitat didàctica clarament diferenciats i definits (objectius, continguts, temporalització, competències bàsiques, metodologia, recursos, atenció a la diversitat, avaluació, etc.),

d) avaluació i seguiment de la unitat;
e) desenvolupament complet de les diferents sessions, incloent annexos amb el material complet i necessari per aplicar aquesta unitat didàctica.

2. INVESTIGACIÓ EDUCATIVA


Disseny i desenvolupament d'una investigació sobre un projecte d'innovació i millora educativa de l'especialitat cursada (adaptació curricular, programació multinivell, entre altres possibilitats). La investigació haurà d'estar basada en l'aplicació o validació específica d'instruments d'avaluació que impliquin l'ús de procediments d'observació sistemàtica, una recollida i anàlisi de dades quantitatives o qualitatives, una discussió i una formulació de conclusions.

3. PLANIFICACIÓ I / O PROGRAMACIÓ CURRICULAR


La realització d'una planificació curricular contextualitzada en diferents formats temporals (de cicle, de curs, trimestral) que inclogui una programació didàctica exhaustiva dels continguts a abordar, una seqüència lògica fonamentada de la matèria, propostes metodològiques i instruments d'avaluació global de les competències terminals de cicle, any, trimestre, etc. L'estudiant podrà planificar una seqüència d'unitats didàctiques des d'una perspectiva disciplinar o interdisciplinari, incloent objectius de la programació, competències, metodologies, recursos didàctics, temporalitat, seqüenciació, etc.

4. ACCIÓ EN TEMÀTIQUES TRANSVERSALS


L'elaboració d'un pla de desenvolupament comunitari, d'educació per la ciutadania, d'una auditoria externa a una organització, d'una carta de serveis, d'un pla de millora, sostenibilitat o qualsevol modalitat de planificació estratègica.

5. PROJECTE INTEGRAT O ACCIÓ extracurricular


Una planificació exhaustiva de sortida de camp acompanyada de l'elaboració de guies didàctiques o materials de suport curricular que permetin connectar els continguts de l'especialitat aprofitant els recursos educatius de l'entorn i la comunitat des d'una perspectiva multidisciplinar.

6. MATERIALS DIDÀCTICS

L'elaboració de materials didàctics específics, d'innovacions educatives, recursos i eines tecnològiques d'ús educatiu (programari, maquinari, mecànica, etc.).

7. ALTRES APORTACIONS

Un altre tipus d'aportacions clarament orientades i consensuades entre l'equip de professors de l'especialitat i el coordinador, que hauran de ser de coneixement públic i aprovades per la Comissió Acadèmica del màster en acte públic.

En qualsevol cas el TFM ha de reflectir els resultats de aprenentatge de l'assignatura de TFM recollits en el pla d'estudis del màster (cf. Verifica) i publicats en la pàgina web del propi màster.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16