SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

100%

Criteris de superació

SOBRE L'ÒRGAN COL · LEGIAT QUE HA D'AVALUAR ELS TFM


L'òrgan col · legiat que ha de valorar el TFM serà la de Comissió d'Avaluació. La Comissió Acadèmica establirà les diferents Comissions d'Avaluació per a cada curs acadèmic. El director d'un TFM no podrà formar part de la Comissió que l'avaluï.

SOBRE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS D'AVALUACIÓ


Cada Comissió d'Avaluació estarà formada per tres professors, preferiblement doctors, i amb vinculació al màster, un dels quals haurà de ser professor del mòdul general (SAP001, SAP002, SAP003, SAP007). S'ha de nomenar un president i dos vocals. Al seu torn es designaran tres suplents. Els tres membres que finalment actuïn en la Comissió d'Avaluació hauran de signar l'acta de valoració de cada un dels alumnes que defensin el TFM.

SOBRE ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL TFM I VALORACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES


Es prendran com a criteris de referència per al'avaluació totes les competències generals i específiques que estan associades a aquesta assignatura. Els resultats d'aprenentatge relacionats amb aquestes competències hauran de mostrar explícitament en la memòria de TFM presentada.

La qualificació de cada estudiant s'obtindrà a partir de la qualitat i rigor acadèmic del treball presentat. Entre els criteris generals per al'avaluació dels estudiants destacaran: la qualitat del treball realitzat (utilitat, aplicabilitat, rigor, narració clara i ordenada de les idees, bona presentació, etc.), La qualitat de la iniciativa investigadora en relació a aportacions a la millora de la pràctica docent; interrelació entre les matèries del màster i totes les evidències es puguin aportar sobre l'adquisició de les competències de l'assignatura; habilitats comunicatives orals i tecnològiques en la defensa de TFM.

SOBRE LA DEFENSA DEL TFM


El director del TFM emetrà un informe qualitatiu que tindrà en compte la Comissió d'Avaluació però no qualificarà el treball. És aconsellable que hi hagi el director del treball en l'acte de defensa, el qual únicament podria intervenir a suggeriment de la Comissió De Avaluació.

La defensa del TFM serà realitzada pels estudiants de manera pública i presencial. De manera excepcional, la Comissió de Doctorat i Postgrau pot aprovar, prèvia petició formal i motivada de la Comissió Acadèmica del màster, i sempre que existeixin condicions tècniques, administratives i econòmiques que ho permetin, que la defensa es produeixi a distància o de forma virtual .

L'estudiant haurà d'exposar en un temps màxim de 15 minuts les principals aportacions del seu TFM, per a continuació establir el debat amb la Comissió en un temps màxim de 15 minuts.

SOBRE LES QUALIFICACIONS


La qualificació final, en cas de no haver consens entre els membres de la Comissió d'Avaluació, serà la resultant d'aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFM per cada un dels membres. Aquesta qualificació s'atorgarà en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual haurà de afegir la qualificació qualitativa: 0 - 4., 9: Suspens; 5.0 - 6.9: Aprovat; 7.0 - 9/8: Notable; 9.0 - 10: Excel · lent. A proposta de la Comissió d'Avaluació i sempre que l'estudiant hagi obtingut una qualificació de 10, podrà proposar-se per matrícula d'honor. El nombre de matrícules d'honor a atorgar ha de respectar la normativa sobre això: una cada vint estudiants matriculats. En el cas que hi hagi més propostes que nombre possible de matrícules d'honor, serà la Comissió Acadèmica del màster la que dictamini.

Quan la qualificació final sigui Suspens, la Comissió d'Avaluació de fer saber a l'estudiant en l'acte de defensa les recomanacions que es considerin oportunes amb la finalitat que el TFM es pugui millorar i ser presentat en la següent convocatòria.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16