SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP135 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Ciències Naturals)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Assignatura SAP105

Activitats d'avaluació:
 • Activitats de classe (recuperable): 10%
 • Projecte (recuperable): 40%
 • Portafolis reflexiu (recuperable): 50%
 
A) Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir almenys el 50% de la nota assignada al portafolis reflexiu i almenys el 50% de la nota assignada al projecte.
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.
 

Assignatura SAP115

 
Activitats d'avaluació:
 • Treballs/proves escrites (recuperables): 40%
 • Procediments (recuperables): 40%
 • Actitud (No recuperable): 20%
 
TREBALLS: Es farà la mitjana aritmètica de tots els treballs/proves escrites que es presenten. Cal fer, com a mínim, dos treballs.
PROCEDIMENTS: Aquest apartat inclourà la presentació d’una quadern (preferiblement en format digital –presentació google docs, etc.- o simplement en format word). Al quadern ha d’estar tot allò que es fa a les diferents sessions. També es consideraran les participacions en els diferents fòrums oberts al llarg de l’assignatura; així com la presentació de les tasques (no incloses com a treballs) en l'aula virtual.
ACTITUD: Aquest apartat inclou l’assistència, la participació, l’interès i la realització de les activitats a classe i a casa
 
A) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota final igual a 5 sobre 10. 
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.
 

Assignatura SAP125

Activitats d'avaluació:
 • Activitats de classe (no recuperable): 20%
 • Examen teòric (recuperable): 20%
 • Projecte (recuperable): 40%
 • Portafolis reflexiu (recuperable): 20%
 
A) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota final igual a 5 sobre 10. 
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.
 
Assignatura SAP135
 
Activitats d'avaluació:
 • Activitats de classe (recuperable): 70%
 • Activitats optatives (recuperable): 30%
 
A) Per a aprovar l'assignatura serà necessari obtenir almenys el 50% de la nota assignada a les activitats de classe.
B) L'estudiant es considerarà presentat sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats de classe. Així mateix, el fet de presentar-se a alguna activitat de classe serà suficient per a considerar la convocatòria consumida.
 
En segona convocatòria es recuperarà només les activitats d'avaluació suspeses o no presentades en la primera convocatòria.
 
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16