Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP126 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Tecnologia i Informàtica

Anual

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Assignatura SAP106
 
La nota final del curs s’obtindrà considerant les següents activitats d'avaluació:
Les corresponents a un examen teòric final basat en qüestions o exercicis relacionats amb la matèria explicada (60 %)
La valoració del treball i de l'exposició realitzada durant el curs (40 %)
 
Prova teòrica                                  Treball i exposició
Test 1                     30%                  Tema 1         15%
Test 2                     30%                  Tema 2         10%
Qüestions               30%                  Tema 5         15%
                                                      Tema 7         15%
                                                      Exposició     25%
                                                      Treball aula   20%
Nota final                 60%                                    40%
 
 
A) Per a superar l’assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com suma de les puntuacions de totes les proves. 
B) Els estudiants que es presenten a la prova teòrica, es consideraran presentats en la convocatòria. En cap cas un alumne/a que només es presente a l’examen podrà obtindre més nota que la d’un alumne/a que pondere amb el treball de l’assignatura i l'examen. Totes les proves són recuperables excepte l'exposició i els treballs d'aula.
 
 
Assignatura SAP116
 
 
Activitats d'avaluació:
  • Prova escrita (obligatòria, recuperable): 20%
  • Quadern digital (blog/portafolis digital) (obligatòria, recuperable): 50 %
  • Presentació treball/article científic (no recuperable): 30%.
 
A) Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.
B) L'alumne es considerarà com presentat si es presenta a la prova escrita de la convocatòria corresponent. 
 
 
 
Assignatura SAP126
 
 
Activitats d'avaluació:
  • Activitats de classe (obligatòria, recuperable): 30%
  • Quadern digital (blog/portafolis digital) (obligatòria, recuperable): 20 %
  • Presentació projecte (obligatòria, recuperable): 50%.
 
A) Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.
B)  L'estudiant es considerarà presentat en una convocatòria si presenta el projecte i el quadern digital.
 
 
 
Assignatura SAP136
 
Activitats d'avaluació:
  • Activitats de classe (recuperable): 80%
  • Portafolis reflexiu (recuperable): 20%
 
A) Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir almenys el 50% de la nota assignada  cada una de les activitats.
B) L'estudiant es considerarà presentat en una convocatòria si presenta més del 60 % de les activitats.
En segona convocatòria es recuperarà només les activitats d'avaluació suspeses o no presentades en la primera convocatòria.