Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP104 - Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Experimentals i la Tecnologia

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Punts extra

10%

Criteris de superació

Assignatura SAP104

 
Activitats d'avaluació:
 • Proves escrites (recuperable): 10%
 • Activitat 1. Marc legal educatiu (recuperable): 10%
 • Activitat 2. Elaboració i exposició d'una unitat didàctica de l'especialitat (recuperable): 45%
 • Activitat 3. Gestió d'aula (recuperable): 10%
 • Activitat 4. Cercle de lectura (recuperable): 10%
 • Quadern digital (blog/portafolis digital. Obligatòria, recuperable): 15 %
 
A) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 a cadascuna de les activitats plantejades.
B) L'alumne es considera presentat a l'assignatura sempre que hi haja realitzat les activitats 1, 2, 3, 4 i el quadern digital.
 

Assignatura SAP114

 
Activitats d’avaluació:
 • Activitat 1. Elaboració i presentació d'una xicoteta investigació escolar (obligatòria. Recuperable): 20%
 • Activitat 2. Elaboració d’experiències d’aula amb materials assequibles (recuperable): 25%
 • Elaboració d’experiències d’aula amb tecnologies digitals (video i audio) (recuperable): 25%
 • Activitat 3. Elaboració i exposició d'una unitat didàctica de l'especialitat (obligatòria. recuperable): 30%
 
A) Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 
punts sobre 10. 
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació
 

Assignatura SAP124

Activitats d'avaluació:
 • Activitats de classe (recuperable): 10%
 • Projecte (recuperable): 40%
 • Portafolis reflexiu (recuperable): 50%
 
A) Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir almenys el 50% de la nota assignada al portafolis reflexiu i almenys el 50% de la nota assignada al projecte.
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.
 

Assignatura SAP134

A) Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les qualificacions obtingudes en teoria i pràctica seran compensables, sempre que la qualificació d'una d'aqueixes parts no siga inferior a un terç dels punts que pot obtenir. Totes les parts seran recuperables.
Activitats d'avaluació:
 • Activitats de classe (recuperable): 10%
 • Projecte/Memòria (recuperable): 40%
 • Laboratori (recuperable): 50%
 
B) Els estudiants que presenten al 60% de les activitats d’avaluació   realitzade  al llarg del curs, o a l'examen final teòric-pràctic (si l'hagués), es consideraran presentats en la convocatòria.