HU1546 - Filosofies del Gènere

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

a) L'estudiantat ha d'aconseguir una nota mínima global de 5 punts sobre 10 per a superar l'assignatura. D'aquests 5 punts, almenys 4 seran de la prova escrita, b.2. Serà, per tant, imprescindible realitzar la prova de l'examen escrit (b.2) per a superar l'assignatura. Si només es realitza aquesta prova, la nota màxima serà de 6 (60%). Les proves b.1 i b.3 complementaran la nota de la prova obligatòria b.2, sempre que la nota d'aquesta última siga com a mínim de 4 sobre 10. L'estudiantat que no tinga un 80% d'assistència a classes no podrà realitzar presentació oral (prova b3).

b) Les proves a superar són les següents:

b.1) Elaboració de treballs acadèmics  20%

b.2) Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 60%

b.3) Presentacions orals i pòsters 20%

Es considera que la presentació a l'examen escrit és presentació a la convocatòria. La resta de proves no es considera presentació a convocatòria.