HU1509 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

-En acabar la primera part es realitzarà un examen parcial de la mateixa.

- L'examen de la segona part es realitzarà en la data oficial marcada en el LLEU. 

- Cal aprovar les proves escrites per a sumar la qualificació de les pràctiques

- Es requereix haver aprovat les dues parts de l'assignatura per a superar la mateixa.

- En la data oficial de la segona convocatòria es realitzarà l'examen escrit de les dues parts. 

- Els exàmens de la primera i la segona part podran recuperar-se en la segona convocatòria.

- Les pràctiques (tant les realitzades en classes (primera part) com al final de la segona part) no són recuperables.