HP1506 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

1) Les notes mínimes per a superar l'assignatura en cada tipus de proves són:

a) Examen (50%) --> nota mínima 5 sobre 10
b) Entregues i correcció de pràctiques (25%) --> nota mínima 5 sobre 10
c) Treball de l'assignatura (25%) --> nota mínima 5 sobre 10.

Per a superar l'assignatura la mitjana ponderada de les tres parts ha de ser igual o superior a 5.

2) Es considera que un estudiant s'ha presentat en una convocatòria si es presenta a l'examen escrit.

3) Les notes aprovades de cada part (que s'haja obtingut un mínim de 5 sobre 10) es guardaren per a la segona convocatòria del curs. En la segona convocatòria no es pot recuperar la puntuació associada a l'entrega i correcció de pràctiques (2,5 punts) realitzats al llarg del període lectiu de classes.