HP1504 - Patrimoni Natural: Geografia General Física (Geografia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura l'alumne haurà de traure 5 punts d'un total de 10 en el conjunt de les proves, que es relaten a continuació.
Tant la part teòrica com la pràctica s'avaluaran mitjançant un examen la durada del qual serà de dues hores. La part teòrica constarà de sis preguntes seleccionades d'entre els temes, de les quals l'alumnat haurà de contestar quatre, a raó de dos punts per pregunta. La part pràctica constarà de tres preguntes de les quals l'alumne contestarà a dos amb un valor d'un punt cadascuna: un exercici de localització i un exercici pràctic a escollir entre dues opcions. Les preguntes pràctiques s'extrauran d'una sèrie d'exercicis a realitzar per l'alumnat al llarg del curs. Esta part pràctica és totalment recuperable.

Cada falta d'ortografia es penalitzarà amb 0'1 punts.