VJ1226 - Disseny de Personatges i Animació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

L'assignatura consta d'un bloc de teoria i un de pràctiques, que s'avaluen per separat, i la nota final és la nota mitjana d'ambdós blocs, sent necessari obtindre en ambdós una qualificació mínima de 4 punts sobre 10 perquè es calcule la nota mitjana. En el cas d'obtindre alguna qualificació inferior a 4, la nota final es calcularà de la mateixa manera però si esta resultara superior o igual a 5 es canviaria per un 4'5.

 

El bloc de teoria s'avalua per mitjà de dos proves escrites d'avaluació contínua (30% en total) i una part de l'examen final (20%) . Si l'alumne obté una nota mitjana del menys 4 punts en l'avaluació contínua, no estarà obligat a realitzar la part corresponent de l'examen final. En este cas concret, la nota mitjana passa a tindre un pes final del 50% en l'assignatura. Si la nota mitjana de les proves d'avaluació contínua és menor que 4, haurà de fer l'examen final que contindrà una prova específica que servirà per a recuperar este bloc, i en este cas la nota obtinguda en l'examen passa a tindre un pes final del 50%.

 

De la mateixa manera, el bloc de pràctiques consta de dos exercicis entregables d'avaluació contínua (30% en total) i una part de l'examen final (20%) . Si l'alumne obté una nota mitjana del menys 4 punts en els entregables de pràctiques, no estarà obligat a realitzar la part corresponent de l'examen final. En este cas concret, la nota mitjana passa a tindre un pes final del 50% en l'assignatura. Si la nota mitjana és menor que 4, haurà de fer l'examen final que contindrà una prova específica que servirà per a recuperar este bloc, i en este cas la nota obtinguda en l'examen passa a tindre un pes final del 50%. Els exercicis entregables d'este bloc han de ser defesos davant del professor si este ho requerira.

 

En la segona convocatòria es podrà recuperar qualsevol dels blocs per mitjà de la realització de l'examen final.

 

Es considera que l'alumne es presenta a una convocatòria si es presenta a l'examen final, o si obté una qualificació de 5 o més en el cas particular de no estar obligat a realitzar l'examen final.