SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari


1. Estadística descriptiva.

1.1 Univariable.

1.2 Bivariable. Regressió lineal.

2. Probabilitat.

2.1 Introducció a la probabilitat.

2.2 Distribucions de probabilitat discretes.

2.3 Distribucions de probabilitat contínues.

3. Inferència.

3.1 Estimació puntual i per intervals.

3.2 Contrastos d'hipòtesis en una i dues poblacions.

4. Disseny d'experiments.

4.1 Introducció al disseny d'experiments.

4.2 Anova d'una via.

5. Programació lineal.

5.1 Introducció a la programació lineal.

5.2 El mètode Simplex.

Les sessions de laboratori tractaran els següents continguts:

1) Introducció al programari estadístic. Estadística descriptiva univariable.
2) Estadística descriptiva bivariable. Probabilitat.
3) Estimació per intervals.
4) Contrasts i Anova d'un factor.
5) Programació lineal.

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16