SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1159 - Aparell Digestiu i Nutrició

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Avaluació teòrica: En cada curs acadèmic l'estudiant tindrà dret a disposar de dues convocatòries, una ordinària i una altra extraordinària.
L'avaluació es realitzarà mitjançant prova escrita tipus test (examen final) que versarà sobre els continguts del programa teòric i tindrà com a objectiu avaluar l'adquisició de coneixements. La prova constarà d'un qüestionari amb 60 preguntes de la matèria teòrica amb cinc possibles respostes de les quals solament una és la correcta. Tres respostes incorrectes resten una correcta. Les preguntes sense respondre no resten. La distribució del nombre de preguntes per tema és proporcional a la distribució d'hores de docència, però s'inclou certa aleatorietat. Suposarà el 50% de la qualificació final. 

Avaluació pràctica: Es realitzarà un examen corresponent a la part d'Anatomia i Histologia, constarà de la identificació de mostres Anatòmiques o preparacions, en el cas de la Histologia. Les pràctiques corresponents a l'apartat de Fisiologia de l'Aparell Digestiu i Nutrició es presentarà una memòria i es comptabilitzarà el seu contingut i presentació. La nota suposa el 30% de la qualificació final i el percentatge de cada bloc estarà en funció de les hores de pràctiques.

Avaluació dels seminaris: l'avaluació es realitzarà mitjançant la preparació dels seminaris i contestació de qüestionari o preguntes durant el desenvolupament dels seminaris. La nota suposa el 20% de la qualificació final.

Criteris per a superar l'assignatura:

Teoria – 2,5 punt sobre 5

Seminaris – 1 sobre 2

Pràctiques – 1,5 sobre 3

És necessari haver aprovat la teoria per a poder contabilitzar les pràctiques i seminaris.

Es considera com presentat en una convocatòria a aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit teòric i pràctic.

Normes respecte a les pràctiques i seminari.

Les pràctiques i els seminaris es consideren activitats no recuperables.

L'assistència és obligatòria, tant a pràctiques com a seminaris (80%).

L'assistència a pràctiques es controlarà passant llesta, i mitjançant una fulla de signatures que es lliurarà a l'estudiant.

Si per motius de força major, s'arriba tard o no es pot assistir a alguna de les pràctiques, es presentarà justificant i se sol·licitarà al responsable de grup l'autorització per a fer algun canvi.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16