SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1130 - Malalties Infeccioses

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Examen escrit de resolució de casos, resolució d'exercicis i problemes, ensenyament de temes teòrics, i de part dels ensenyaments del taller d'habilitats i simulació, consistent en:

• Examen escrit dels 15 temes de teoria i de seminaris específics

• 60 preguntes de tipus test amb:

– 5 possibles respostes cadascuna
– Una sola resposta correcta

• 75 minuts de durada

• Puntuació:

– Encert = 3 punts
– Error = -1 punt
– En blanc = 0

• 180 punts com a màxim, aprovat amb 100

• L'aprovat d'aquesta part de l'avaluació de l'assignatura queda consolidat com a aprovat per a eventuals possibles posteriors convocatòries, en cas de no aprovar l'altra part.

Part del taller d'habilitats i simulació: seminaris 

• Assistència amb aprofitament, a criteri del professorat responsable.

• 20 punts com a màxim, aprovat amb 10.

• L'aprovat d'aquesta part de l'avaluació de l'assignatura queda consolidat com a aprovat per a la següent convocatòria en cas de no aprovar l'altra part.

L'assistència al taller d'habilitats i simulació és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura en primera convocatòria.

Es considera com presentat l'alumne que, matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16