SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1109 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Resolució de casos

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La part teòrica de l'assignatura es valora amb 4 punts i s'avaluarà a través d'un examen escrit (les seues característiques bàsiques es comentaran en clase). Nota mínima per a fer mitjana amb les restants proves: 2 punts.
La part pràctica de l'assignatura es valora amb 6 punts. Nota mínima per a fer mitjana amb les restants proves: 3 punts. S'avaluarà de la següent manera:


Seminari (total 4.5 punts):
- Presentació oral en el seminari = 1 punt
- Assistència, participació activa en els seminaris i lliurament de casos pràctics i altres activitats realitzades en grups xicotets en els seminaris = 2.5 punts
- Realització individual d'un cas pràctic l'últim dia de seminari on es valorarà tant el coneixement teòric del temari com l'aplicació pràctica apresa en l'aula de forma conjunta = 1 punt

Problemes = 1.5 punts
- Es realitzarà un examen escrit en el qual els alumnes hauran de resoldre, individualment o en grup, problemes ètics similars als plantejats en classe. La prova es realitzarà en finalitzar les classes de problemes.

PART PRÀCTICA
Nota mínima per a fer mitjana amb les restants proves: 3 punts

RECUPERACIÓ D'EXERCICIS DE PRÀCTIQUES
Cal tenir molt present que les pràctiques es realitzen en classe i que, per tant, exigeixen l'assistència de la sessió completa (dues hores) en l'aula.
Només existeix la possibilitat de recuperar un total de 2 proves pràctiques quan, assistint habitualment a classe, no s'haguera pogut realitzar algun dia per un motiu justificat. Les úniques causes de justificació són:
- Malaltia
- Qüestiones laborals puntuals
- Circumstàncies familiars d'importància

En els tres casos s'ha d'informar dins d'un termini raonable al professor/a i aportar el preceptiu justificant mèdic, “laboral” o d'un altre tipus que acredite l'absència.

La recuperació de les proves es farà al final del semestre.
En cas de complir amb els criteris de no assistència justificada d'una sessió, l'avaluació consistirà en una prova sobre un article escollit pel professor/a.
En cas de complir amb els criteris no assistència justificada de dues sessions, l'avaluació consistirà en una prova sobre dos articles diferents triats pel professor/a.
En cap cas es podrà recuperar més de dues sessions.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓ DE PRÀCTIQUES PER A ALUMNES LES ASSIGNATURES DE LES QUALS ES SOLAPEN
Aquells alumnes als quals se'ls solapen assignatures per repetir la matèria podran realitzar un programa de recuperació de pràctiques.
Per a acollir-se a aquest programa hauran de posar-se en contacte amb el professor de pràctiques abans del 12 d'octubre. Aquells que no es posen en contacte amb el professor/a de pràctiques durant aquest període solament podran cursar la modalitat presencial de pràctiques.
El programa de recuperació consisteix en l'estudi i anàlisi exhaustiu d'un cas de bioètica. Aquesta anàlisi i reflexió en profunditat haurà de realitzar-se emprant a) tots els temes del temari de Bioètica i b) una bibliografia exhaustiva sobre el tema proposat en el cas. Amb aquesta teoria i bibliografia específica haurà de realitzar-se el treball que exigeix les següents condicions:
- Desenvolupament d'un treball d'aproximadament 20 folis.
- Estructura clara del treball que comence amb l'explicació detallada del cas. Des d'aquest punt de partida s'haurà de relacionar el cas amb la teoria i la bibliografia específica i a continuació solucionar el cas, abordant per a ells qüestions com els valors morals llocs en discussió, les metes de la medicina, els principis de la bioètica i altres conceptes claus de la bioètica, etc.
- El cas a analitzar s'acordarà amb el professor de pràctiques durant el període establit (abans del 12 d'octubre).
- La còpia d'algun tipus de material suposarà un 0 en la nota final de pràctiques.
- Les faltes d'ortografia o d'expressió restaran punts al treball.
- Els treballs són individuals.


CRITERIS D'AVALUACIÓ:
Es tindran en compte amb rigor els següents criteris d'avaluació:
o Demostrar que s'han adquirit els coneixements necessaris sobre les temàtiques tractades al llarg del curs.
o Demostrar capacitat d'utilitzar els conceptes i termes de l'ètica i deontologia professional, sent capaces d'utilitzar-los per a analitzar els casos pràctics.
o Demostrar capacitat argumentativa i dialógica per a l'anàlisi i per a la resolució de conflictes morals relacionats amb la pràctica sanitària, sabent utilitzar el llenguatge acadèmic apropiat, tant oral com a escrit.
o Demostrar capacitat d'anàlisi ètica-crític en l'àmbit de la medicina.

Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria: La realització de l'examen teòric, l'assistència als seminaris i les sessions de problemes, la realització dels exercicis de la part pràctica i l'exposició del treball autònom són condicions imprescindibles per a considerar que s'ha presentat a una convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16