SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1109 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades.

AER02 - Aspectes ètics.

AER03 - Responsabilitats legals.

AER04 - Pràctica de la medicina en una societat multicultural.

AER06 - Contribució al progrés de la medicina.

AER10 - Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l'empatia, la compassió, l’honestedat, la integritat, l'altruisme, la confidencialitat i l’excel·lència professional. Han d’estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.

CB09 - Aspectes conductuals de les relacions entre un individu i la família, els companys, l'entorn social, la societat en general i l'entorn físic.

CI05 - Comunicació amb els mitjans de comunicació i uns altres professionals.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació.

DP02 - Aprenentatge autònom.

DP04 - Carrera professional.

FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

FSS03 - El metge com a investigador.

RJC03 - Judici crític i capacitat per a fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions.

RJC05 - Ser capaç de prioritzar.

Resultats d'aprenentatge

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

Aspectes conductuals dels relacions entre un individu i la família, els companys, l’entorn social, la societat, en general l’entorn físic. Tindre present, en la relació amb el malalt:- El paper de la família i dels amics en l’aprenentatge i el manteniment dels hàbits de salut i de les conductes malsanes.- Els aspectes de la relació laboral que poden incidir en la salut de l’individu.- l’adequació del subjecte a les normes de la cultura en què viu immers.- Les insuficiències de l’entorn físic que incideixen en la seua malaltia.

Aspectes ètics. Ser capaç de:- conèixer i entendre l’ètica mèdica contemporània i els principis ètics d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia; els deures del metge i l’aplicació pràctica de les teories.- conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics.- Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat.- Acceptar els drets del malalt.- conèixer el codi deontològic de la professió.- Fomentar el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Atenció personal. Ser capaç de:- Descobrir i assumir les pressions i dificultats de la professió, els riscos potencials per a la salut, benestar i relacions amb els altres.- Mantindre un balanç adequat entre les metes i activitats professionals, personals i socials.- Atendre les qüestions dietètiques i d’estil de vida.- Demanar ajuda i consell en situacions difícils.- Reconèixer els perills de l’automedicació o de l’abús de determinades substàncies.- Conèixer la influència i la prevenció de factors relacionats amb el treball sobre la salut pròpia i de l’entorn.

Capacitat d’autocrítica i d’autoavaluació. Ser capaç de:- Comportar-se d’una forma reflexiva i responsable, constructivament crític.- Actuar valorant la pròpia competència i les pròpies capacitats.

Carrera professional. Ser capaç d’identificar els objectius professionals, a curt i llarg termini, els plans i les aspiracions personals i treballar per a aconseguir-los, per mitjà de plans que és poden dur a terme i activitats rellevants, tenint sempre en compte el respecte als companys i a la institució a la qual es pertany.

Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de:- Mantindre una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi i una predisposició a la col·laboració.- Col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars.- Reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.- Fer una exposició científica davant d’un auditori de col·legues.

Comunicació amb els mitjans de comunicació i altres professionals. Ser capaços de:- Conèixer qui ha de donar la informació als mitjans i de quina manera, preservant sempre la confidencialitat dels implicats.- Conèixer els procediments de comunicació amb altres estaments oficials.

Comunicació amb els pacients i familiars. Ser capaç de:- Utilitzar els principis d’un bon entrevistador (empatia, calidesa, respecte, concreció, confidencialitat i assertivitat).- Utilitzar un vocabulari entenedor.- Saber notificar males notícies.

Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient:- Del progrés que ha experimentat i experimenta la medicina.- De l’obligació del metge a contribuir en aquest progrés.- Del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.

Derivació del pacient. Saber reconèixer les necessitats d’un pacient donat d’alta. Ser capaç de valorar la:- Derivació d’un pacient estable.- Derivació d’un pacient inestable.- Derivació d’un pacient que necessita suport sociosanitari.- El sistema d’emergències mèdiques.

Economia de la salut, gestió i planificació sanitària. Ser capaç de:- Conèixer la planificació i l’administració sanitàries.- Conèixer la gestió sanitària.- Tindre capacitat per a analitzar les implicacions organitzatives, econòmiques i socials que comporten les actuacions mèdiques.- Conèixer el cost aproximat de les activitats diagnòstiques i terapèutiques.

El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l’estructura i la funció normal els diferents estats de la vida: fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.

El metge com a gestor. Ser conscient de la necessitat d’aconseguir la màxima eficàcia en, la seua actuació professional, amb el mínim cost econòmic i social.

El metge com a investigador. Ser conscient:- De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional.- De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional.- De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

El metge com docent. Ser conscient de:- La necessitat de ser docent i d’ensenyar a altres alhora que es fa assistència.- La necessitat de formar-se contínuament al llarg de la seua vida professional.- La responsabilitat com a educador de la societat.

Juí crític i capacitat de fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions. Ser capaç de:- Reconèixer un cert grau d’incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat.- Reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant.- Reconèixer i acceptar les propietats limitacions.- Fer front a la incertesa per mitjà de la utilització de les fonts de coneixement a l’abast, l’ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió.- Escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars.- Admetre opinions d’altres col·legues, contràries a l’opinió pròpia.- Ser receptiu als canvis en la presa de decisions.- Assumir els errors en la presa de decisions, quan estos es produïxen després d’un raonament clínic adequat i d’haver analitzat tota la informació a l’abast.

Metodologia científica i d’investigació. Ser capaç de:- Reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement.- Conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica.- Conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer:- La metodologia científica.- Els procediments bàsics d’un laboratori d’investigació.- Com s’ha de desenvolupar un projecte d’investigació.- Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d’investigació.- La construcció d’una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals.- Com s’ha de fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica.- Com s’ha de redactar un model d’article científic.

Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de:- Establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-lo i adoptant una postura empàtica i holística.- Avaluar i preservar l’autonomia del pacient i mantindre la participació en totes les decisions que l’afecten.- Respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.

Motivació.Ser capaç de mantindre un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

Principis generals de la bona comunicació (pròpies i de l’entrevistat).Ser capaç de:- Conèixer les tècniques de la comunicació verbal (claredat, ordre, llenguatge...)- Conèixer les tècniques de la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat, escenari...) - Conèixer les fórmules de la comunicació escrita.

Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l’empatia, la compassió, l’honestedat, la integritat, l’altruisme, la confidencialitat i l’excel·lència professional. Han d’estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.

Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer:- Les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les.- La importància de l’aprenentatge d’idiomes.- L’existència de costums i de creences que poden aconsellar l’evitació o la modificació d’actituds diagnòstiques i terapèutiques.

Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

Responsabilitats legals. Ser capaç d’assumir les responsabilitats legals, particularment en:- La mort.- La prescripció de fàrmacs.- Els abusos físics i psíquics.- La declaració sobre la mala praxi d’altres professionals.- El respecte dels drets humans.

Ser capaç de prioritzar. Ha de: - Conèixer perfectament la diferència entre el concepte d’important i el d’urgent.- Aprendre a desenvolupar l’activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta el malalt com de tots els factors que l’envolten (personals, familiars, socials, ètics).- Saber prioritzar, compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l’experiència i la iniciativa pròpia.- Aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).

Socials. Ser capaç de:- Valorar les dades del nivell educatiu, cultural i socioeconòmic del pacient per a adequar les pautes mèdiques.- Valorar el suport familiar en la malaltia i el seu grau d’acord en l’adhesió al tractament.

Teràpies alternatives o complementàries.- Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries.- Saber valorar el possible efecte d’aquestes teràpies quan s’associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, musicoteràpia, medicina naturista, osteopatia, quiropràxia, bioretroalimentació, etc.).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16