SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1101 - Bioestadística (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura tindrà diversos tipus de prova

* Examen escrit (amb preguntes tipò test, desenrotllament y/o problemes) 50 % de la nota final de l'assignatura

És l'examen final de l'assignatura. Podrà contindre preguntes tipus test; preguntes de desenrotllament teòric y/o preguntes de resolució d'exercicis. Les preguntes podran versar sobre el que veu tant en les sessions de teoria com en les de seminaris i pràctiques de laboratori.

* Observació / execució de pràctiques 10 % de la nota final de l'assignatura

Perquè el treball de pràctiques (laboratori) siga avaluat, s'exigirà que l'alumne assistisca presencialment a la sessió i realitze al llarg d'ella el treball que es propose. En el cas que en alguna sessió de pràctiques es deixe treball pendent, este haurà de ser entregat dins de les dates marcades per a això.

* Resolució d'exercicis i problemes 20 % de la nota final de l'assignatura (Tasca bloc lectura crítica (5% nota total) ; Exercicis individuals puntuables bioestadística (15% nota total))

* Elaboració de treballs acadèmics 20 %.

Des de principi de semestre, s'entregarà una base de dades i un article científic que hauran de ser analitzats (en grups de 4/5 persones) . Conforme es vaja desenrotllant l'assignatura es demanaran distintes anàlisis relacionats amb este article i la base de dades en diverses entregues que s'avaluaran i puntuaran. (10% total nota)

A partir d'este treball, es realitzarà i defendrà un poster on se sintetitzaran la presentació i objectius del problema inicial junt amb els resultats obtinguts. Tots els integrants de cada grup hauran de participar en la presentació (10% total nota) .

 

Per a superar l'assignatura, l'alumne deurà:

* obtindre almenys un 50% de la qualificació màxima de l'examen escrit (prova escrita)

* obtindre una qualificació mínima de 5 al sumar ponderadament les puntuacions de les distintes proves.

Perquè el treball de pràctiques (laboratori) siga avaluat, s'exigirà que l'alumne assistisca presencialment a la sessió i realitze al llarg d'ella el treball que es propose.

Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent.

 

L'alumnat que no supere l'assignatura durant la primera convocatòria del curs, podrà acollir-se a una segona convocatòria en què es guardaran les notes obtingudes durant el curs de les pràctiques; de resolució d'exercicis i problemes i de treballs acadèmics. En esta segona convocatòria es podrà recuperar l'examen final de l'assignatura i els laboratoris, per mitjà d'un examen escrit a què s'afegiran eixides d'anàlisi realitzats amb el programari treballat en l'assignatura, que hauran de ser analitzades per aquells estudiants que vullguen recuperar els laboratoris. Els criteris de superació de l'assignatura en esta segona convocatòria continuaran sent els mateixos:

* obtindre almenys un 50% de la qualificació màxima de l'examen escrit (prova escrita)

* obtindre una qualificació mínima de 5 al sumar ponderadament les puntuacions de les distintes proves.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16