Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1030 - Jardineria, Cultius Ornamentals i Enginyeria de les Àrees Verdes

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Examen de teoria: Valdrà fins a 5,0 punts sobre 10 en la nota final de l'assignatura i consistirà en un examen escrit de preguntes sobre la totalitat dels continguts teòrics de l'assignatura. Per a superar-ho cal obtindre una puntuació mínima de 2. 5 sobre 5. El sistema de recuperació d'esta part del temari serà un examen anàleg al descrit.  

Examen de reconeixement d'espècies vegetals: Valdrà fins a 1,5 sobre 10 punts.

Treball (cas pràctic): Tindrà un valor de fins a 1,5 punts sobre 10. 

Tutories: Estaran relacionades amb els treballs de curs i els horaris quedaran fixats per a cada grup d'estudiants en funció del treball a realitzar. Els resultats d'aprenentatge  avaluats en la tutoria tindran un valor màxim de 0.5 punts sobre 10.  

S'avaluaran altres activitats com les preguntes en l'aula virtual i altres activitats relacionades amb publicacions cientificotècniques, llibres,  documentals, notícies, etc., Relacionats amb els continguts teoricopràctics de l'assignatura. D'estes tasques lliures, l'alumnat podrà realitzar un màxim de 2, que tindran un valor màxim de 1.5 punts sobre 10, i que en cap cas serviran per a aprovar l'assignatura.

En el cas que un estudiant no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, es contempla la possibilitat que realitze una prova durant la segona convocatòria d'exàmens per a avaluar únicament la o les parts suspeses.
 
Es considerarà com presentat a l'assignatura l'alumnat que haja realitzat qualsevol de les proves d'avaluació o activitats que puntuen per a la nota final.