Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Evaluación continua

30%

Criteris de superació

PROVES D'AVALUACIÓ

Per a totes les assignatures del Grau s'ha definit un sistema d'avaluació que s'estructura en dues parts diferenciades descrites a continuació:

Examen final (70% de la qualificació final): Prova escrita cronometrada, efectuada sota control, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta. Se li pot concedir o no el dret a consultar material de suport. Pot admetre diferents formats (examen tipus test, resolució de problemes, desenvolupaments teòrics, examen oral, etc.) en funció de la dimensió del grup i del grau de seguiment de l'avaluació contínua. Aquesta prova podria desglossar-se en diversos exàmens realitzats en diferents dates. No realitzar aquesta prova implica no ser considerat presentat en la convocatòria.Avaluació contínua (30% de la qualificació final): suposa la realització de diferents proves al llarg del semestre per a poder avaluar el progrés de l'alumnat, algunes de les proves que poden realitzar-se s'indiquen a continuació:


Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries i informes de pràctiques. (20% de la qualificació final)

 

 

El 10% restant podrà avaluar-se mitjançant :

    Exàmens parcials (fins a un 10% de la qualificació final)

    Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.). (Fins a un 10% de la qualificació final)

    Avaluació de treballs acadèmics (resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.). (Fins a un 10% de la qualificació final)

    Avaluació de presentacions orals. (Fins a un 10% de la qualificació final)

    Avaluació de projectes en els quals l'alumne, l'alumna o un grup de diversos alumnes ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant-hi i integrant-hi coneixements interdisciplinaris. (fins a un 10% de la qualificació final)

   Avaluació de carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. (fins a un 10% de la qualificació final)

  Etc.


 

Nota 1: La no assistència a alguna de les avaluacions previstes comportarà automàticament una nota zero per a l'avaluació corresponent.

 

Nota 2: Cal recordar el caràcter selectiu de l'exercici extens que es realitzarà a final de curs (examen final), i en el que se exigirà una nota mínima per a poder superar l'assignatura de 4 punts sobre un total de 10. En cas de superar aquesta nota mínima, la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges del quadre superior.

 

Nota 3: El promig de les notes de pràctiques haurà de ser igual o superior a 4 punts sobre un total de 10 per tal de poder superar l'assignatura. Si es compleix aquesta condició, la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges del quadre superior.

 

 

 

Nota 4: L'avaluació de la segona convocatòria serà similar a  la primera convocatòria amb l’excepció de que la nota de l'avaluació continua per al càlcul de la nota final serà la mateixa que en la primera convocatòria.