SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

50%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

Primera convocatòria

Es realitzarà un examen final per un valor del 50% de l'assignatura sobre la teoria i problemes. Tal com es preveu en el pla d'estudis. En cas de no presentar-se a l'examen final la qualificació serà “no presentat”. En cas de traure menys d'un 5 sobre 10 en l'examen final, l'assignatura es considerarà no superada i la nota en actes serà “Suspens”.

Es realitzaran proves tant de teoria com de problemes com a avaluació contínua per un valor del 25% de la nota de l'assignatura. Tal com es preveu en el pla d'estudis. Aquesta activitat no serà recuperable.

L'avaluació de pràctiques es desenrotllarà durant el curs i es realitzaran activitats no presencials (un projecte, etc.) i presencials (un altre projecte) aquest últim durant part de les sessions de laboratori. El valor d’aquests en l'avaluació serà del 25%. En la resta de sessions presencials de laboratori es realitzaran butlletins de pràctiques relacionats amb l'activitat setmanal. La falta d'assistència no justificada al laboratori repercutirà en l'avaluació de pràctiques. Aquesta activitat no serà recuperable.

La suma de les notes d'avaluació contínua i avaluació de pràctiques suposarà un 50% de l'assignatura i no serà recuperable. Si la suma d'aquestes notes és major o igual a 3,5 sobre 10, es consideraran les dites activitats superades i la dita nota se sumarà a la nota de l'examen final en el cas que la nota d'aquest siga major o igual a 5 sobre 10.

En cas d'obtenir en la suma d'avaluació contínua i avaluació de pràctiques menys de 3,5 sobre 10 es consideraran les dites activitats com no superades i la nota que se sumarà a l'examen final serà de zero punts.

Segona convocatòria

Es realitzarà un examen final per un valor del 50% de l'assignatura sobre la teoria i problemes. Tal com es preveu en el pla d'estudis. En cas de no presentar-se a l'examen final la qualificació serà “no presentat”. En cas de traure menys d'un 5 en l'examen final l'assignatura es considerarà no superada i la nota en actes serà “Suspens”.

En el cas que la suma de les notes d'avaluació contínua i avaluació de pràctiques de la primera convocatòria estiga superada (més de 3,5 sobre 10 en la suma d'aquestes dues activitats) aquesta qualificació se sumarà a la nota de l'examen.

En el cas que la suma de les notes d'avaluació contínua i avaluació de pràctiques de la primera convocatòria estiga no superada (menys de 3,5 sobre 10 en la suma d'aquestes dues activitats) la nota que se sumarà a l'examen serà de zero.


 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16