Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades a l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques: 
 
Lliçó magistral: S'exposaran els fonaments teòrics de la matèria que inclouen: l'anàlisi de xarxes, tant ramificades com en malla; l'estudi de transitoris i els seus dispositius de control; i el comportament i selecció de màquines hidràuliques. S'utilitzarà tant la pissarra com les corresponents presentacions multimèdia que serviran de suport. Aquesta metodologia s'aplicarà durant les sessions de "Ensenyaments teòrics". 
 
Resolució d'exercicis i problemes: Per complementar l'exposició dels fonaments teòrics exposats anteriorment, la resolució de diferents exemples i problemes curts relacionats amb aquests s'intercalarà durant les sessions de "Ensenyaments teòrics" per facilitar la comprensió dels mateixos. 
 
Aprenentatge basat en problemes: Durant les sessions de "Ensenyaments pràctics (problemes)" s'utilitzarà aquesta metodologia mitjançant la qual l'estudiantat ha de resoldre un problema plantejat pel professorat tenint disponible tot el material necessari. Durant aquestes sessions, l'estudiantat podrà realitzar les preguntes i consultes que consideri oportunes al professorat. 
 
Treball de laboratori: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions de "Ensenyaments pràctics (laboratori)" que tindran lloc al laboratori. A cada sessió es plantejarà un cas breu d'estudi relacionat amb un assaig o mesurament experimental que es durà a terme en la mateixa sessió (per exemple, simulacions de xarxes, de transitoris o mesuraments amb el banc d'assaig de bombes). Les memòries de la feina realitzada durant aquestes pràctiques es lliuraran telemàticament i formaran part de l'avaluació continuada de l'assignatura. 
 
Aprenentatge per projectes: El professorat plantejarà a l'estudiantat la resolució d'un problema real que permeti l'aplicació pràctica dels conceptes vistos així com el maneig autònom per part dels estudiants de determinades eines de càlcul i simulació prèviament presentades a les sessions de "Ensenyaments pràctics ( laboratori)" dutes a terme a les aules informàtiques. Es tractarà que l'estudiantat faci part d'un projecte de disseny i dimensionat d'una xarxa i d'un sistema de protecció enfront de transitoris. Aquest treball constarà de dues entregues que seran avaluades finalment mitjançant la rúbrica corresponent i que també formaran part de l'avaluació continuada de l'assignatura. La rúbrica estarà disponible per a l'alumnat a l'Aula Virtual de l'assignatura.