Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1025 - Enginyeria Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l’assignatura es requereix l’obtenció de al menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de la assignatura.

En cadascuna de les convocatòries, la qualificació global s’obtindrà fent la mitjana de les qualificacions de les distintes parts como segueix:

Primera convocatòria ordinària

· Avaluació continua (40 %), que constarà de tres proves:

Prova 1, demostrar coneixement de les tècniques de modelatge CAD, i capacitat per a obtenir el model sòlid de una peça de un producte industrial, mitjançant una aplicació CAD 3D (15 %).

Prova 2, demostrar coneixement de les tècniques de acoblament CAD, i capacitat per a obtenir l’acoblament virtual de un producte industrial, mitjançant una aplicació CAD 3D (15 %).

Prova 3, demostrar coneixement de les tècniques de extracció de plànols a partir de models i acoblaments CAD anotats, i capacitat per a obtenir el document Plànols de un producte industrial, incloent-hi tant els plànols de disseny de las peces como els plànols d’acoblament del producte (10 %).

· Examen final (60 %)

Es realitzarà en la data aprovada per la junta de centre i publicada en el LLEU i tindrà un enfoc similar a les proves d’avaluació continua (obtenció de models, acoblaments i plànols), però ressaltant les interaccions entre models, acoblaments i plànols.

Segona convocatòria ordinària

· Avaluació continua (0 %)

Al ser una convocatòria sense docència presencial, no es realitza avaluació continua.

· Examen final (100 %)

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà sobre la base de la qualificació d’un examen en el que s’avaluaran tant els continguts que a la primera convocatòria foren avaluats durant l’avaluació continua (obtenció de models, acoblaments i plànols), com aquells que foren avaluats durant l’examen final (interaccions entre models, acoblaments i plànols).

Convocatòria extraordinària de finalització d’estudis

· Avaluació continua (0 %)

Al ser una convocatòria sense docència presencial, no es realitza avaluació continua.

· Examen final (100 %)

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà sobre la base de la qualificació d’un examen en el que s’avaluaran tant els continguts que a la primera convocatòria foren avaluats durant l’avaluació continua (obtenció de models, acoblaments i plànols), com aquells que foren avaluats durant l’examen final (interaccions entre models, acoblaments i plànols).

Altres consideracions

El/la estudiantes considera "presentat/da" a una convocatòria (i així figurarà en l’acta de la mateixa) si es presenta a l’examen final de la assignatura en la dita convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà como “no presentat/da” en la convocatòria.