SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1041 - Psicologia Comunitària

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

A fi d'aconseguir els resultats d'aprenentatge proposats, es plantegen una sèrie d'estratègies docents:

Classes magistrals, dinàmiques grupals. L'assistència a les classes magistrals i a les exposicions orals serà altament recomanable, ja que en el treball final cada grup ha d'incloure-hi una valoració (contingut, metodologia) de la resta de treballs.

En les pràctiques d'aula (problemes) es realitzaran comentaris sobre articles científics en castellà i/o en anglès, debats de vídeos i anàlisi de casos, es presentaran informes de les mateixes.

Els continguts teòrics i de practiques de problemas, s'avaluaran per un examen escrit (tipus test/preguntes curtes o de desenvolupament) que suposarà el 50% de la nota final.

Quant a les pràctiques de laboratori (o aules d'informàtica) serviran per a aprendre com i on realitzar cerques de material bibliogràfic relacionat amb l'assignatura i/o amb el tema seleccionat, utilitzant bases de dades i webs científiques (rellevants en l'àmbit de la intervenció comunitària i dels projectes europeus). Per a poder elaborar el projecte final d'intervenció comunitària de l'assignatura, supervisat en classe, aquesta qualificació suposarà el 40% de la nota.

Altres tasques, seminaris,  execució de presentació de les tasques i pràctiques, informes i exposició oral del projecte final d'intervenció comunitària, suposaran el 10% de la nota.

Les tutories(en xicotets grups, màxim 10-15 alumnes) seran un espai per a orientar l'alumnat i resoldre dubtes sobre el projecte final i/o els informes de pràctiques (seminaris, laboratoris i problemes) que hauran d'elaborar al llarg del curs.

 

Tot això amb el suport i la utilització de l'aula virtual de l'assignatura.

 

Es considerarà que un alumne o una alumna es presenta a una convocatòria si realitza l'examen teòric i/o entrega el projecte d'intervenció comunitària. Per a calcular la nota final i sumar linealment les diverses parts de l'assignatura, será requisit, obtenir una qualificació mínima d'2,5 punts en l'examen, i una qualificació mínima d'2 punts en el projecte final d'intervenció comunitària presentat. Les qualificacions de les parts aprovades (exposició, teoria i/o projecte) es guardaran durant el mateix curs acadèmic. En la segona convocatòria, es podran recuperar (per mitjà del mateix tipus d'avaluació) aqueixes parts de l'assignatura que no hagen estat superades.

La participació activa de l'alumnat és un element essencial perquè es produïsca un procés d'ensenyança-aprenentatge de qualitat. Amb aquest tipus de metodologia didàctica es pretén capacitar l'alumnat en el treball grupal, i a l'aprenentatge per mitjà d'un procés inductiu i "per descobriment".

Finalment, en la impartició de la docència es realitzaran activitats en castellà, valencià i anglès a fi d'introduir l'estudiantat en l'ús de les diferents llengües i fomentar el multilingüisme.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16