SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1041 - Psicologia Comunitària

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

1 Els continguts teòrics, seminaris i pràctiques de problemes (aula), s'avaluaran per un EXÀMEN ESCRIT (tipus test/preguntes curtes o de desenvolupament) que suposarà el 50% de la nota final.

2. Quant a les pràctiques de laboratori ( o aules d'informàtica), es valorarà el PROJECTE FINAL d'intervenció comunitària de l'assignatura, supervisat en classe, aquesta qualificació suposarà el 40% de la nota.

3. Altres TASQUES, execució de presentació de les tasques i pràctiques, informes i exposició  del projecte final d'intervenció comunitària, suposaran el 10% de la nota.

Es considerarà que un alumne o alumna es presenta a una convocatòria si realitza l'examen teòric i/o entrega del projecte d'intervenció comunitària. Per a calcular la nota final i sumar linealment les distintes parts de l'assignatura, serà requisit obtenir una qualificació mínima d'2,5 punts en l'examen teòric, i una qualificació mínima d'2 punts en el projecte final d'intervenció comunitària presentat. Les qualificacions de les parts aprovades (tasques, teoria i/o projecte) es guardaran durant el mateix curs acadèmic. En la segona convocatòria, es podran recuperar (per mitjà del mateix tipus d'avaluació) aqueixes parts de l'assignatura que no hagen estat superades.

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

La presentació per l'alumnat d'un treball/projecte copiat totalment, o en una part significativa, o elaborat a base de còpies de diferents treballs, implicarà la qualificació de suspens.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16