SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1025 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia està basada en: Classes teòriques; Pràctiques de Problemes; Pràctiques de Laboratori; Seminaris i Tutories.


1) La lliçó magistral és l'eix central de les CLASSES TEÒRIQUES. No obstant això, es combinarà la lliçó magistral amb els seminaris amb grups reduïts en els quals els estudiants prepararan amb antelació els temes teòrics necessaris per dur a terme el treball de l'assignatura i els presentaran i discutiran en els seminaris.

2) LES PRÀCTIQUES DE PROBLEMES:


Les 20 hores de pràctiques de problemes incloses en aquesta assignatura es dedicaran als objectius que es detallen a continuació:

1) Aprofundir en l'estudi i aplicació d'algunes tècniques d'intervenció més rellevants: 4 hores.
2) Presentació i revisió del treball de l'assignatura: 4 hores.
3) Realització de seminaris de discussió en els quals els alumnes presentaran alguns temes teòrics rellevants per realitzar el treball de l'assignatura: 8 hores
4) Resolució de casos: 4 hores.

1) Pràctiques dedicades a la presentació i manera d'aplicació d'algunes tècniques d'intervenció


Es dedicaran 4 hores a aprofundir en l'estudi i aplicació d'algunes de les tècniques d'intervenció més rellevants (p. ex., la tècnica de relaxació muscular progressiva, la tècnica d'exposició o la tècnica de reestructuració cognitiva). Algunes d'elles són pràctiques virtuals que l'estudiant pot realitzar de forma acte-aplicada a través d'Internet en qualsevol lloc. Per poder accedir a aquestes pràctiques virtuals serà necessari que el professor responsable de l'assignatura autoritzi als estudiants matriculats i aquests podran accedir a través del seu usuari i clau del seu correu electrònic de la Universitat Jaume I. El professor estarà disponible en les hores assignades a aquestes pràctiques per resoldre tant possibles dubtes tècnics com sobre els continguts tractats en les pràctiques virtuals. 

Els temes que s'abordaran durant aquestes 4 hores de pràctiques de problemes són:

Pràctica 1. La tècnica de relaxació muscular progressiva. 
Tipus de treball: EN GRUP
Objectiu de l'Activitat: Millorar l'aprenentatge del Tema 4. 
Que els alumnes reflexionin i practiquin sobre les maneres de resoldre els possibles problemes que poden aparèixer en el procediment d'aplicació de la tècnica de relaxació muscular progressiva.

Pràctica 2. La tècnica d'Exposició
Tipus de treball: INDIVIDUAL EN LÍNIA (http://www.pvirtuali56.uji.es)
Objectiu de l'Activitat: Millorar l'aprenentatge del tema 8.
Bàsicament es treballaran les següents habilitats: 
- Introducció de la tècnica d'exposició al pacient.
- Passos a seguir per aplicar la tècnica d'exposició.

Pràctica 3. La tècnica de Solució de Problemes
Tipus de treball: INDIVIDUAL EN LÍNIA (http://pvirtual3i56.uji.es)
Objectiu de l'Activitat: Millorar l'aprenentatge del tema 11.
Bàsicament es treballaran les següents habilitats: 
- Fases i dimensions de la solució de problemes. Instruccions que s'han de donar al pacient en cadascuna d'elles i com fer-ho.
- Importància del fet que el terapeuta no ha de solucionar els problemes sinó entrenar al pacient en la solució dels mateixos.

Pràctica 4. Tècnica de Reestructuració Cognitiva
Tipus de treball: INDIVIDUAL EN LÍNIA (http://www.pvirtual2i56.uji.es)
Objectiu de l'Activitat: Aprofundir en un tema 12.
Bàsicament es treballaran les següents habilitats:
- Presentació al pacient de la manera de funcionament en la teràpia cognitiva.
- Aplicació de tècniques cognitives. Es treballarà específicament la manera de dur a terme una discussió cognitiva mitjançant un exemple.

2) Treball de l'assignatura:

“L'ús dels dissenys de N=1 i l'aplicació de les tècniques operants”. 
Tipus de treball: INDIVIDUAL
Objectiu de l'Activitat: 
- Mostrar a l'alumne la possibilitat real de fer recerca des de la pràctica clínica quotidiana.
- Que l'alumne aprengui a dissenyar una intervenció terapèutica.
- Que l'alumne aprengui a aplicar les tècniques operants.

Els alumnes hauran de dur a terme un disseny de N=1, concretament un disseny *ABA. Les característiques d'aquest disseny es detallen a continuació. 

A) Fase de línia basi. A partir de les explicacions del professor, cada alumne haurà triat una conducta problema real que consideri que ha de ser modificada. La conducta a modificar haurà de ser una fàcilment observable pel que es recomanarà triar la conducta del propi alumne o d'una persona molt propera al mateix. L'alumne dissenyarà un sistema de registre i aplicarà aquest fins a establir una línia de base. Analitzant aquests registres els alumnes hauran de jutjar en la classe de pràctiques el seu grau de bondat i adequació, l'estabilitat de la línia de base i la conveniència o no de la intervenció.

B) Fase d'intervenció. Els alumnes determinaran les tècniques d'intervenció a utilitzar per modificar la conducta-problema. S'establirà un període de temps perquè els alumnes puguin dur a terme la intervenció ajustant-se al seu disseny. Posteriorment els alumnes valoraran si les tècniques triades per intervenir en els problemes són adequades, com es podria millorar la intervenció, els avantatges i inconvenients del disseny triat, així com el grau de canvi assolit amb la intervenció.

C) Fase de retirada i seguiment. Els alumnes estructuraran la manera més adequada per retirar el programa d'intervenció per a això s'establirà un determinat període de temps. Posteriorment, els alumnes valoraran el grau de conveniència de l'estratègia seguida en la retirada del programa, així com el grau de canvi assolit en tot el programa i la consolidació i estabilitat d'aquest canvi.

Les hores de seminaris dedicades al desenvolupament del disseny de N=1 es distribuiran al llarg del semestre atenent al criteri temporal que es requereix per a l'aplicació del disseny *ABA. En cadascuna d'elles es tractaran els següents continguts:

-Primera hora: Presentació de la pràctica:
El professor presentarà les característiques del treball de l'assignatura: objectiu, activitats a realitzar, continguts necessaris en l'informe de la pràctica, criteris d'avaluació del treball i data límit de lliurament del mateix.

-Segona hora: Revisió de la conducta-objectiu a modificar i disseny del sistema de registre de la mateixa.
El professor revisarà amb els alumnes l'elecció adequada de la conducta a modificar i resoldrà els dubtes sobre el registre més apropiat per a la seva avaluació amb la finalitat de poder dur a terme una anàlisi funcional de la mateixa. 

-Tercera hora: Revisió de les tècniques d'intervenció.
El professor repassarà i revisarà amb cadascun dels alumnes les tècniques d'intervenció a aplicar en cada cas per modificar la conducta objectiu en l'adreça desitjada.

-Quarta hora: Supervisió del treball final.
El professor supervisarà si l'aplicació de les tècniques d'intervenció s'està realitzant de forma correcta i durà a terme una revisió final de l'informe del treball.
L'elaboració d'aquest treball serà obligatòriament supervisada pel professor responsable al llarg de les classes de seminaris dedicades a aquest propòsit i en l'horari destinat a tutories. 

3) Seminaris de discussió:

Els estudiants prepararan amb antelació els temes teòrics referits als continguts necessaris per dur a terme el treball de l'assignatura (N=1) i els presentaran i discutiran en aquests seminaris. Aquesta presentació haurà d'incloure un cas que exemplifiqui l'aplicació de les tècniques exposades en el tema i que s'entregarà al professor responsable junt amb l'arxiu ppt de la presentació. Es treballaran i discutiran els següents temes:

 

Temes 5: Tècniques operants per crear, mantenir o incrementar conductes

Tema 6: Tècniques operants per a l'eliminació o la reducció de conductes.

Tema 7: Tècniques de maneig de contingències

Temi 10: Tècniques d'autocontrol

Es dedicarà 2 hores a cada tema, en la primera hora els alumnes faran una breu presentació del tema i el cas que exemplifiqui l'aplicació de les tècniques d'intervenció i en la segona hora el professor resoldrà dubtes i es durà a terme una discussió en grup sobre els aspectes més rellevants.

L'estudiant ha de manejar recursos bibliogràfics procedents de bases de dades informatitzades (*Psychinfo, *MedLine, *SCOCUPS, etc.), pàgines web específiques i vídeos relacionats amb aquests temes, a més de la bibliografia bàsica d'estudi. 

 

4) Resolució de casos:

Les últimes 4 hores de problemes es dedicaran a la resolució de casos reals. El professor presentarà als alumnes varis casos reals i els alumnes hauran de planificar l'avaluació que durien a terme i decidir què tècniques d'intervenció serien les més adequades per a cada cas. Al final de la classe es presentaran les propostes d'avaluació i intervenció dels casos i, juntament amb el professor, es farà una proposta comuna.

3) PRACTIQUES DE LABORATORI

L'objectiu general de les pràctiques de laboratori és que l'alumne conegui amb més detalli la tècnica de *mindfulness o atenció plena i practiqui l'aplicació d'algunes de les tècniques d'intervenció més rellevants (p. ex., la tècnica d'exposició o l'entrenament en habilitats socials.) Es tracta que els alumnes duguin a terme assajos *comportamentales en els quals, per parelles, duran a terme els passos necessaris per al desenvolupament d'una jerarquia d'exposició, d'un entrenament en habilitats socials o d'una discussió cognitiva d'un pensament irracional, depenent de la tècnica en què estiga centrada la pràctica de laboratori. Es proporcionarà retroalimentació als alumnes dels seus encerts i errors al llarg de la seva actuació. La metodologia per al desenvolupament de la pràctica requereix treball en grup. Algunes parelles representaran l'assaig de conducta al final de la classe i la resta del grup es beneficiarà dels jocs de rols representats, realitzarà preguntes i proporcionarà retroalimentació juntament amb el professor. 

Els temes que s'abordaran durant les 8 hores de pràctiques de laboratori són:

Pràctica 1. La tècnica de *mindfulness o atenció plena. 

Tipus de treball: EN GRUP 

Durada: 2 hores

Objectiu de l'Activitat: Aprofundir en el tema 4.

-Primera hora: Després d'una detallada explicació sobre les bases teòriques del *mindfulness, el professor ensenyarà als alumnes a practicar-ho, i es revisarà en grup les experiències dels alumnes. 

-Segona hora: Es durà a terme una revisió sobre les estratègies i mecanismes per introduir tècniques de *mindfulness en un context clínic, es revisaran diferents formes d'ensenyar i practicar *mindfulness (instruccions que s'han de donar i com donar-les, i principals variacions).

Pràctica 2. La tècnica d'exposició. 

Tipus de treball: EN GRUP 

Durada: 2 hores

Objectiu de l'Activitat: Aprofundir en el tema 8.

Es realitzaran assajos *comportamentales en el qual, per parelles, els alumnes duran a terme els passos per al disseny d'una jerarquia d'exposició, presentaran la tècnica d'exposició al pacient proporcionant les instruccions oportunes per dur a terme el procediment. Es proporcionarà retroalimentació als alumnes dels seus encerts i errors al llarg de la seva actuació.

Bàsicament es treballaran les següents habilitats: 

- Importància de la construcció d'una bona jerarquia d'exposició.

- Problemes que poden sorgir en l'aplicació i com resoldre'ls.

Pràctica 3. L'entrenament en habilitats socials

Tipus de treball: EN GRUP 

Durada: 2 hores

Objectiu de l'Activitat: Aprofundir en el tema 13.

Es realitzaran assajos de conducta d'entrenament d'habilitats socials en els quals, per parelles, els alumnes portaran cap diferents exercicis i reptes per entrenar les habilitats socials. Es proporcionarà retroalimentació als alumnes dels seus encerts i errors al llarg de la seva actuació.

Bàsicament es treballaran dos aspectes fonamentals: 

- Entrenament en habilitats: procediment d'aplicació.

- Reducció de l'ansietat en situacions socials problemàtiques.

Pràctica 4. La tècnica de reestructuració cognitiva.

Tipus de treball: EN GRUP 

Durada: 2 hores

Objectiu de l'Activitat: Aprofundir en el tema 12.

Es durà a terme un assaig *comportamental en el qual, per parelles, els alumnes duran a terme una reestructuració cognitiva d'un pensament negatiu irracional real o imaginari presentat pel professor. Es proporcionarà retroalimentació als alumnes dels seus encerts i errors al llarg de la seva actuació.

Bàsicament es treballaran les següents habilitats:

- Presentació al pacient de la manera de funcionament en la teràpia cognitiva.

- Aplicació de tècniques cognitives. Es treballarà específicament la discussió cognitiva.

 

4) SEMINARIS

Les 2 hores de seminaris incloses en aquesta assignatura es dedicaran a aprofundir en maneres d'aplicar les tècniques d'intervenció necessàries per dur a terme el treball de l'assignatura.

 

5) TUTORIES: 

Durant la tutoria el professor resoldrà dubtes sobre qualsevol dels continguts inclosos en cadascuna de les metodologies que contempla l'assignatura (classes magistrals de teoria, seminaris de discussió, resolució de casos, treball de l'assignatura, etc.) posant l'accent principalment en la *tutorización i seguiment més personalitzat del treball de l'assignatura. Es desenvolupa a l'aula en grups reduïts i implica treball individual i *grupal. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16