SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1025 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura comprèn tant la valoració del rendiment de l'alumnat quant al contingut teòric com a les pràctiques i treballs realitzats. El total dels continguts teòrics de l'assignatura té assignat un percentatge de 55% de la nota final (examen objectiu i seminaris de discussió) i els continguts pràctics l'altre 45% de la nota (examen de desenvolupament, memòria del treball d'assignatura i informes de les pràctiques de resolució de casos). S'inclouen dos tipus de proves i cada una de les parts avaluades es distribueixcom es detalla a continuació:

                1) Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 70%

a- El contingut teòric de l'assignatura s'avalua a través d'una prova objectiva en finalitzar la impartició de l'assignatura, que valdrà un 50% de la nota final (5 punts)

b- El contingut de les pràctiques de problemes i de laboratori s'avalua a través d'una prova de desenvolupament (examen) que té un valor màxim del 20% (2 punts).

                2) Memòries i informes de pràctiques: 30%

            a- La memòria del treball de l'assignatura té assignat un 20% de la nota final (2 punts).

Per a aprovar serà imprescindible haver entregat la memòria del treball de l'assignatura abans de la convocatòria ordinària d'examen a la que se presente l'estudiant (gener o june). No s'admetran treballs presentats amb posterioritat a aqueixa data i que no hagen estat supervisats pel professor o professora responsable.

           b- La presentació de temes teòrics en grups d'lumnes és obligatori i s'avaluaran a partir de l'observació de la dita intervenció. Açò té assignat un 5% de la nota final (0.5 punts).

           c- El 5 % restant (0.5 punt) es pot obtindre a partir de l'entrega volunt¡ària de informes de les pràctiques de resolució de casos realitzats en les pràctiques de problemes.


Per a poder sumar cadascuna de les parts i, per tant, aprovar l'assignatura és necessari obtindre almenys els percentatges que es detallen a continuació en quatre de les parts que componen la nota final:

 

Proves

Ponderació

Punts

Examen escrit::

1. Examen objectiu teoria

2. Examen de desenvolupament

25%

10%

2,5 (sobre 5)

1 (sobre 2)

Memòries i informes de pràctiques:

1. Memòria treball de l'assignatura (N=1)

2. Informe cas presentació tema per part dels alumnes

 

10%

5%

 

1 (sobre 2)

0.5

Total 50% 5

 

La nota global per a aprovar l'assignatura és de 5 punts (50%). Es considera un estudiant o estudianta no presentat si no ha realitzat cap dels exàmens (objectiu i de desenvolupament) en qualsevol de les dues convocatòries.

Finalment, es guardarà la nota obtinguda en cadascuna de les parts durant el curs acadèmic. 

L'itinerari alternatiu d'avaluació per als estudiants i estudiantes que no assistisquen a classe per incompatibilitat laboral o malaltía, degudament justificat, consisteix en tres tipus de proves: examen objectiu de teoria (60%), examen de desenvolupament de pràctiques (20%) i treball de l'assignatura (20%). Per a poder sumar cadascuna de les parts i, per tant, aprovar l'assignatura és necessari obtindre almenys els percentatges que s'especifiquen en cadascuna de les parts que componen la nota final.

Proves

Ponderació

Punts

Percentatge mínim

Punts mínims

Examen escrit:

1.      Examen objetiu teòric

2.      Examen desenvolupament

 

60%

20%

 

6 punts

2 punts

 

30%

10%

 

3 (sobre 6)

1 (sobre 2)

Memòries i informes de pràctiques:

3. Memòria treball assignatura

 

20%

 

2 punts

 

10%

 

1 (1 sobre 2)

Total

100%

10

50%

5

Es pot optar a matrícula d'honor a partir d'una nota de 9 i es procedirà tenint en compte les qualificacions del grup total i el criteri de nombre de matrícules que es poden obtindre pel nombre de matriculats en el grup.

D´acord amb l´article 11. Realització fraudulenta de proves d’avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.

 

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16