MP1042 - Pràcticum II (menció Música)

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

- Observar i analitzar el centre i la classe.
- Participar, activament o com a simple
observador, en les reunions o sessions de
treball dels equips docents, si aquests ho
consideren convenient.
- Estudiar els programes i objectius de
diverses publicacions referents als nivells
i cicles en què es duen a terme les pràctiques.

- Planificar i desenvolupar progressivament
unitats temàtiques, sota la supervisió del
mestre o de la mestra. Serà preceptiu realitzar aquesta
tasca i entregar al tutor o a la tutora una
programació d’aquesta fase.