Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1042 - Pràcticum II (menció Música)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Informe Mestre-Supervisor

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Participació en seminaris i/o tutories

20%

Criteris de superació

Aspectes generals

a)      L’assistència és obligatòria per a tot l’estudiantat i, per tant, és preceptiu justificar les faltes d’assistència o les absències en horari escolar. La coordinació estudiarà, no obstant això, els casos que requerisquen un tractament especial.

b)      Es permetrà un màxim de tres dies d’absència justificada. A partir del quart dia caldrà recuperar tot el temps.

c)      Sense perjudici dels apartats anteriors, serà preceptiu tindre un mínim del 80% d’assistència obligatòria a les pràctiques per a poder ser avaluat pel mestre o mestra supervisor i el tutor o tutora.

d)     La qualificació final tindrà en consideració els següents aspectes:

L’adquisició de les competències del punt.1, l’informe global del supervisor o supervisora, la programació-memòria entregada al tutor o tutora en el termini que aquest haja establert i el seguiment de les sessions de tutorització.

e)      La qualificació segons el punt d) es farà d’acord amb els annexos 1, 2 i 3 d’aquesta guia.