MP1041 - Pràcticum II (menció Educació Física)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Informe Mestre-Supervisor

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Participació en seminaris i/o tutories

20%

Criteris de superació

Aspectes generals

- L’assistència és obligatòria per a tot l’estudiantat i, per tant, és preceptiu justificar les faltes d’assistència o les absències en horari escolar. La coordinació estudiarà, no obstant això, els casos que requerisquen un tractament especial.

-   Es permetrà un màxim de tres dies d’absència justificada, seguint els mateixos criteris que s’apliquen en l’àmbit laboral (no es consideren justificades les reunions amb el tutor o tutora de TFG o de Practicum). En el cas de situacions sobrevingudes, en les quals l’absència siga superior als tres dies, caldrà recuperar tot el temps, sense allargar l’estada més enllà del 31 de maig. És obligatòria aquesta recuperació per a poder ser avaluat per part del mestre/a supervisor/a i el tutor/a.  

- La valoració de l’adquisició de les competències de l’alumnat es farà a partir de l’avaluació de l’informe global del supervisor, la programació-memòria entregada al tutor en el termini establert i el seguiment de les sessions de tutorització.

La qualificació final tindrà en consideració almenys els següents aspectes:

- Assistència (puntualitat, etc.), assistència a les reunions amb el tutor o tutora, la col·laboració en l’aula, l’interès demostrat per la preparació de la classe, la relació amb l’alumnat, la fluïdesa, la confecció de material, la motivació, l’actuació diària, la realització de la programació, la col·laboració en activitats programades pel col·legi, etc., l’informe global del supervisor o supervisora, i la programació-memòria entregada al tutor o tutora en el termini establert.

Qualificació del Pràcticum

La qualificació final del Pràcticum serà la següent:

Informe del mestre/a-supervisor/a: 50%

Memòries i informes de pràctiques i participació en seminaris i/o tutories: 50%

El tutor o tutora determinarà, a més de la memòria, les tasques i activitats en les quals l'estudiant ha de participar i realitzar, per a valorar el 50% de la nota de Pràcticum que té assignat.

En els seminaris i activitats s'aprofundirà sobre aspectes referits a la planificació d'unitats de programació, observació al company en el desenvolupament de la docència, anàlisi de l'àrea d'EF del centre de pràctiques (metodologia, avaluació…)

Les notes parcials es puntuaran sobre 10 i faran mitjana aritmètica d'acord amb els percentatges establerts, sempre que estiguen totes aprovades (nota igual o major que 5).