MP1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

La pedagogia crítica al voltant de la qual es desenvolupa aquest plantejament didàctic, com a forma de crítica educacional, s'entén com una forma de pràctica compromesa que iguala l'aprenentatge i la creació de ciutadanes i ciutadans crítics. Per això es va considerar: la concepció de la cultura com un espai de producció de coneixement, valors i significats (quant a la creació i la recepció lectora), els referents compartits i contrastats per a la millor comprensió dels textos, des de les diverses subcultures de l'estudiantat, en lloc de la consideració elitista i monolítica de cultura i, la defensa d'un desenvolupament del currículum relacionat amb la formació literària de l'estudiantat que puga afavorir processos democràtics de transformació de les desigualtats socials des del concepte de ciutadania participativa i deliberativa.

La nostra opció metodològica se situa en l'aprenentatge dialògic i, consegüentment, en dinàmiques de treball practiques, indagatives, reflexives i participatives, lligades a les interaccions socials comunicatives com a font d'aprenentatge cooperatiu, tutoritzat i lligat a la resolució de problemes i conflictes cognitius, recollint el que l'avantguarda de la comunitat científica defensa com a metodologia òptima en la formació inicial de Mestres en la societat de la informació (Aubert, A.- Flecha, A.- García, C.- FlechaA, R.-Racionero, S.,2008).

Com a eines de les nostres accions educatives fem servir:

a) Els debats assemblearis. El primer dia la classe es constitueix en assemblea permanent entenent l'assemblea, com a eina de democràcia. Les interaccions es converteixen en un mitjà d'humanització dialògica. Cada dia cal penjar a l'aula virtual una reflexió dels grups reduïts, sobre la teoria a treballar al debat de l'assemblea plenària (grup-classe).

Els debats en ocasions es converteixen en Tertúlies Pedagògiques Dialògiques (TPD) a partir de la lectura d'articles acadèmics c dels que se seleccionen fragments que s'incorporen a la construcció intersubjectiva del sentit del text entre tota la classe.

  b) El aula virtual .

Aquesta opció metodològica recull, doncs, les propostes d'innovació i millora educativa i utilitza l'aula virtual com un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge que dona suport complementari a les classes presencials, basat en el programari lliure Moodle, i que ens ajuda a crear comunitats virtuals d'aprenentatge cooperatiu. Aquesta eina organitza i estructura gran part del treball de la professora i de l'estudiantat de manera pública i compartida. Podem  contrastar i complementar la informació del treball a classe, generat interaccions, investigació, lectura i escriptura en l'estudiantat.. El treball de la professora se centra en el grup-classe i les tutories a grups-reduïts i individuals. El treball des de l'aula virtual segueix la metodologia científica lligada a la recerca, l'anàlisi i la informació compartida, en lloc d'un coneixement receptiu, estàtic i tancat. A més facilita l'accés a grans quantitats de documents de diverses formes, gèneres i formats, la multimodalitat, la hipertextualitat, la multitasca, l'autoaprenentatge i la cooperació com a comunitat d'aprenentatge.

En l´avantguarda de la DLL la relació entre competència comunicativa i educació democràtica és clara (Lomas y Ruiz, 2 011), així ho demostren les investigacions des de l'emancipació comunicativa (Lomas, 2011) en la línia freireana (recordem que Freire és l'autor de l'àmbit educatiu més citat per la comunitat científica internacional) o l'orientació sociocultural lligada a la literacitat crítica (Cassany,2 006) o els nous alfabetismes com l'alfabetisme digital (Lankshbear-Knobel,2008).

c) El llibre de cada dia. Abans de començar cada dia llegim un llibre de LIJ. A l'aula virtual està penjada tota la informació relacionada amb cada llibre generant nous itineraris d'informació.

d)La Tertúlia Literària Dialògica.

Les tertúlies literàries dialògiques de lliteratura infantil i Juvenil (TLD) de LIJ, dissenyades, implementades i amb resultats compartits als fòrums escaients des del curs 2005-2006 des de la DLL a l'UJI (Aguilar, 2008 i 2012). Se situen en el context de les tertúlies literàries dialògiques (Flecha, 1980) que actualment s'estan implementant als programes educatius més importants com, per exemple, la Universitat de Harvard. La conceptualització de la lectura dialògica en el context pràctic de les TLD i les comunitats d'aprenentatge és una experiència que genera transformació cultural, social i personal des de la construcció intersubjectiva del sentit del text. L'experiència creada el 1980 s'ha convertit en un moviment mundial “1001 tertúlies al món” i ha demostrat que supera desigualtats socials. Professorat d'universitats de prestigi internacional com la Universitat de Harvard, la Universitat de Massachusetts, el Victorian Centre of the Adult Literacy and Numeracy Australian Reseach Consortium (ALNARC) i moltes més ho consideren un exemple pràctic de les millors teories socials i educatives actuals. Entre les persones que han donat suport a aquest projecte podem parlar de reconeguts intel·lectuals com Donaldo Macedo, José Saramago o Eduardo Galeano. A més, ja és un motor de canvi i innovació educativa en tots els nivells educatius (Aguilar-Alonso-Padrós-Pulido,2010).

Treballem llibres de LIJ de qualitat literària i estètica. La TLD es produeix un procés intersubjectiu de creació de sentit, de relació dialèctica en relació amb el text i el context de l'obra, però, a més, amb el propi context de les persones participants (Aubert et al., 2008 i Valls et al ., 2008).

e) Els diaris dialògics (Aguilar, 2004) han estat dissenyats, implementats i compartits des del grup Didàctica de la llengua i la literatura i pedagogia crítica del Dep. d'Educació de l'UJI (creat en 2000) i els resultats als fòrums investigadors escaients. Des de l'any 2007 també s'han fet servir en l'aula virtual (Aguilar-Arroyo-Cremades-Mejías-Roig-Torrego, 2011). Suposen una reflexió diària per a no perdre els detalls de cada dia, però també una eina d'anàlisi longitudinal en el temps per veure com es va reconstruint i transformant el coneixement, les emocions, les actituds, els posicionaments com a futures i futurs mestres.

Els diaris dialògics en constant (re) construcció col·lectiva, elaborats per l'estudiantat i penjats a l'aula virtual, inclouen tot el que hem fet, desenvolupat i viscut. Tota la informació és pública i compartida.

f) Seminari. A més del treball a classe i l'aula virtual, vam concloure amb un Seminari (s), on tot el investigat i après es torna a debatre des de més evidències científiques comptant amb la participació de diversos investigadors-es, experts-es.