SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1033 - Fonaments de l'Acció Motriu

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació


a) Requisits d'avaluació:

Per poder ser avaluat de les activitats teoricopràctiques l'alumnat haurà d'haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes pràctiques impartides.

Per poder ser avaluat en l'assignatura serà necessari haver realitzat totes les activitats proposades, i obtenir una puntuació mínima de 4 punts sobre 10 en cadascuna de les proves d'avaluació per poder efectuar la mitjana i superar l'assignatura.

Les notes de les diferents proves d'avaluació es mantindran al llarg de les convocatòries naturals del curs acadèmic. En les posteriors convocatòries, l'alumne o alumna haurà de realitzar de nou totes les parts de la matèria assenyalades amb anterioritat per a superar l'assignatura.

OPCIÓ A

1. Elaboració i/o exposició de treballs (30%):

Elaboració i impartició d'una o dues sessions d'educació física escolar que tinga com a objectiu un dels apartats del temari:

.- La sessió es comentarà amb el professorat una setmana abans de la seua impartició.

.- La sessió s'entregarà al professorat plasmada en el full destinat a l'efecte el dia de la seua impartició abans d'iniciar la sessió.

.- Posteriorment es realitzarà un treball segons guió adjunt:

1.- Justificació de la sessió.

2.- Teoria del tema de la sessió.

3.- Argumentacions de com aplicar aquesta sessió a xiquets i xiquetes de primària (segons edat).

4.- Pautes seguides a l'hora de plantejar les tasques a realitzar.

5.- Sessió: tasques a realitzar en la sessió (escrit i gràfic).

6.- Conclusions i propostes de millora.

7.- Bibliografia.

.- Nombre de components: s'establirà a l'inici de curs segons el nombre d'alumnes matriculats en l'assignatura.

.- Data límit d'entrega: una setmana després de la seua impartició, s'entregarà i comentarà amb el professorat en tutoria.

.- El material a utilitzar en la sessió cal sol·licitar-lo al Servei d'Esports amb una antelació de 24 h.

2.- L'examen teòric (30%):

Es realitzarà un examen teòric dels continguts treballats durant el curs.

ü Anotacions.

ü Llibres de lectura.

ü Capítols de llibres.

ü Articles de revistes.

ü Articles d'Internet.

ü Tasques sol·licitades en classe.

Solament es poden presentar a aquest examen els estudiants i estudiantes que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques i superat totes les activitats sol·licitades.

3. Observació/execució de tasques i pràctiques (10%):

L'alumnat ha d'assistir i participar activament en les sessions pràctiques i complementar amb les activitats que el professorat propose.

Per ser avaluat en aquest apartat cal assistir, com a mínim, al 80% de les pràctiques.

Atès que l'assignatura d'EF en E. Primària preveu les adaptacions i un dels continguts d'aquesta assignatura fa referència a la inclusió en l'assignatura d'EF. L'estudiant o estudiantat que, tot i estar present en la sessió pràctica, no pogués realitzar-la al ritme dels seus companys per motiu justificat, ha de realitzar les activitats que el grup organitzador haja dissenyat per als i les alumnes que no poden realitzar alguna o totes les activitats previstes en la sessió pràctica i que servisquen per a poder treballar els objectius previstos en la sessió (de manera conceptual o procedimental adaptada, i actitudinal).

Cal realitzar aquesta activitat per a tenir la valoració d'assistència. En la valoració per al grup organitzador cal tenir dissenyat i fer el seguiment d'aquestes activitats

4. Resolució d'exercicis i problemes (30%):

Realització d'un treball vinculat al programa en el qual s'estructura la matèria seguint l'esquema presentat pel professorat.

OPCIÓ B

1. L'examen teòric (70%):

Els estudiants i estudiantes que no hagen assistit al 80% de les sessions pràctiques han de realitzar un examen teòric que definirà el professorat dels continguts pràctics i teòrics de l'assignatura. És obligatori posar-se en contacte amb el professorat de l'assignatura.

2. Resolució d'exercicis i problemes (30%):

Realització d'una unitat de programació amb tema i característiques donades prèviament pel professorat que imparteix l'assignatura. La part principal d'aquest treball es basarà en el desenvolupament dels continguts de l'assignatura, la seua contextualització en un centre i curs determinat i en el que estableix el currículum oficial d'Educació Física en E. Primària.

Aquest treball es defensarà oralment.

Per a poder ser avaluats en l'assignatura en l'opció B, cal haver realitzat totes les activitats proposades, i obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 en cadascuna de les proves d'avaluació per a poder efectuar la mitjana i superar l'assignatura.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16