MP1032 - Didàctica de les Arts Plàstiques II

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Procés d'autoavaluació i avaluació entre estudiants

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà durant el curs sobre la participació en classe, els treballs individuals i en grup, derivats de tasques teòriques, pràctiques de laboratori, seminaris i/o activitats a l'aula i en altres entorns educatius. 

Els criteris d'avaluació específics, els objectius i els continguts es comunicaran a l'inici dels temes, així l'alumnat sabrà quins són els aspectes més rellevants i podrà aprofundir i desenvolupar-los a partir del material. També s'indicaran els requisits de presentació dels treballs i l'incompliment dels quals repercutirà en la nota. Els aspectes generals importants avaluables són:

  1. Saber buscar i gestionar la informació per utilitzar-la en el treball proposat i aplicar-la amb deduccions pròpies.
  2. Interessar-se per desenvolupar la creativitat artística. Es consideren importants els resultats però, sobretot, el desenvolupament del procés creatiu i la recerca i la implicació amb l'assignatura.
  3. Que siguen capaços de comunicar per diferents mitjans allò que s'han proposat transmetre.
     

L'assignatura es puntua sobre 100 amb la valoració de cada un dels temes amb els criteris indicats més amunt, a més dels específics de cada bloc que s'indicaran a l'inici d'aquests:

Bloc I: 40%, mínim per a aprovar 20%

Bloc II: 30%, mínim per aprovar 15%

Bloc III: 30%, mínim per a aprovar 15%

L'avaluació serà sumatòria amb entregues periòdiques d'exercicis teoricopràctics. Per a superar l'assignatura cal obtenir, com a mínim, el 50% entre les proves teòriques i pràctiques que es proposen en cada tema. En els casos en els quals no s'haja aconseguit el 50% en cada un dels temes o si el  criteri del professorat  ho creu necessari per a superar l'assignatura es realitzarà una prova teòrica i/o pràctica al final de l'assignatura. En els casos en què no s'haja pogut realitzar el seguiment de l'aprenentatge per no assistir a classe, es realitzarà un examen teoricopràctic al final de l'assignatura.