MP1032 - Didàctica de les Arts Plàstiques II

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI36 - Contribuir a desenvolupar en els alumnes l’elaboració de conceptes sobre la funció dels objectes a través de l’observació, la manipulació i l’experimentació amb aquests.

DDUJI37 - Desenvolupar activitats i tasques que permeten desplegar l’experiència artística.

DDUJI38 - Desenvolupar les capacitats necessàries per a la planificació de les tasques educatives en l’Àrea de l’Educació Artística.

DDUJI39 - Facilitar la representació a través dels llenguatges plàstics i visuals.

DDUJI40 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l’experiència artística.

DDUJI41 - Promoure la producció autònoma i la comunicació a través de la creació d’estructures espontànies i de la recerca de relacions simbòliques.

DDUJI42 - Promoure processos d’empatia i desenvolupar la sensibilitat i la capacitat de comprensió envers l’expressió plàstica i visual aliena.

DDUJI43 - Ser capaç de desplegar habilitats i recursos per a orientar i solucionar els problemes de tipus expressiu, estètic i creatiu que l’alumnat requerisca o puga plantejar.

DDUJI45 - Utilitzar les arts plàstiques i visuals com a font i nucli integrador d’experiències transversals.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge