MP1020 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

1. L’aprenentatge de l’anglès com a llengua global o lingua franca en contextos multilingües: entre l’imperialisme i l’ecologia lingüística.

2. Com s’aprenen les llengües estrangeres? Contextos, condicions i variables individuals dels aprenents i aprenentes: de l’edat als factors afectius.

3. Bases cognitives, lingüístiques i comunicatives per a l’ensenyament/adquisició de l’anglès com a tercera llengua o llengua addicional: el potencial didàctic d’un enfocament plurilingüe.

4. Principis de l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) per a l’aula d’educació primària en anglès: selecció, disseny, explotació, implementació i avaluació de propostes didàctiques d’una microsessió AICLE des d’una perspectiva intercultural.